ترجمه "کنترل نفوذ پذیری" به زبان استونیایی:


  فرهنگ لغت فارسی-استونیایی

کنترل - ترجمه : کنترل - ترجمه : کنترل - ترجمه : کنترل - ترجمه : نفوذ - ترجمه : نفوذ - ترجمه : نفوذ - ترجمه : کنترل - ترجمه : نفوذ - ترجمه : نفوذ - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

دست رسی پذیری
Hõlbustus
انعطاف پذیری .
Avatud meelest.
نفوذ کردنName
TulistajaName
نفوذ کردن
Tulistaja
نفوذ ديلبک
Fingerhurt on ju demokraat.
غير قابل نفوذ
Vallutamatud?
يکي نفوذ کرده
Keegi on sisse murdnud... Kes te olete?
وسيله ي نفوذ
Abivahendid.
کنترل کن ، کنترل کن
Enesevalitsus, enesevalitsus.
کنترل
Kontroll?
کنترل!
Kontroll!
گلوله ع مقي نفوذ كرده
Sügav läbistus.
با قدرت نفوذ بالا
Bordelli tal on tutvusi kõikjal.
اون تحت نفوذ اشباحه
Ta on Varjusõdalaste mõju all.
دشمن کاملا نفوذ کرده
Vaenlasel õnnestus läbi murda.
پیمانۀ کنترل اهرم کنترل KDE
KDE juhtimiskeskuse juhtpuldi moodul
سبک کنترل
Juhtimislaad
سبک کنترل
Suurendusastmeid
سبک کنترل
Juhtimislaad
نقاط کنترل
Kontrollpunktid
نقاط کنترل
Kontrollpunktid
کنترل توانComment
VoolutarveComment
کنترل توان
Voolutarve
کنترل CAPI
CAPI Control
دستگاه کنترل
Juhtseade
کنترل سوکت
juhtsokkel
غیره ، کنترل
Muu, juhtmärk
عکسهای کنترل
Juhtmärgid
کنترل کار
Tööde juhtimine
کنترل aRtsName
aRtsi juhtimineComment
کنترل جریان
Vookontroll
کنترل دستیابی
Kasutamise kontroll
کنترل بهره
Signaali kontroll
کنترل RIT
RIT kontroll
کنترل رنگ
Värvikontroll
کنترل بليط
Piletikontroll.
سازمانبه کنترل.
Agent kontrollile.
اتاق کنترل
Ellie keskusele! Ellie keskusele, kas kuulete mind!
کنترل تونل.
Anna minna.
کنترل کجاست
Kus ta nüüd on?
اين يارو خيلي نفوذ داره.
Püüa mind.
خيلي نفوذ و قدرت داره
väga mõjuvõimas.
خاطرتت دارن نفوذ مي کنند.
Su mälestused proovivad läbi tungida. Ma tahan sulle midagi rääkida.
کسي به اينجا نفوذ کرده.
Meil on sissemurdmine.
دارن به ذهنش نفوذ مي كنند .
Nad üritavad ta mõistust murda.