ترجمه "خرد درونی" به زبان اسلواکی:


  فرهنگ لغت فارسی-اسلواکی

خرد - ترجمه : درونی - ترجمه : خرد - ترجمه : خرد - ترجمه : خرد - ترجمه : خرد - ترجمه : خرد - ترجمه : خرد - ترجمه : خرد - ترجمه : خرد - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

درونی
vnútro
درونی
Vnútro
خطای درونی
Vnútorná chyba
بافت درونی
interná textúra
خطای درونی
Interná chyba
رنگ درونی
Vnútorná farba
گویندۀ درونی
Interný reproduktor
جزء درونی
interná časť
زاویۀ درونی
Spojovací uhol
خطای درونی.
Interná chyba.
چاپگر درونی
Interné tlačiarne
نداهای درونی
Intujíciu?
خرد کنم. خرد کنم .
Krájam, krájam.
پنجرۀ درونی غیرفعال
Neaktívne vnútorné okno
حذف لبۀ درونی
Odstrániť interný okraj
کتاب نشانی درونی
Interný adresár
درونی کردن پوشه...
Zmeniť priečinok na interný
خرد پوشه
Mini priečinok
خرد بسته
Mini balík
,خرد, عدالت
Múdrosť... Justice...
خرد شده
Pobláznenie.
. اعصاب خرد کنه . همينطوره. اعصاب خرد کنه
To teda hej ale preto sme spolu so snúbenicou tu.
تنظیمات درونی برای یادآوری
Interné nastavenie pre zapamätanie
خطای درونی در کار ساز
Interná chyba na serveri
پول خرد داري
Máš drobné za dolár?
پول خرد داري
Poznáš Zodiaca? Hej. Pracujem s ...
خرد شدن جمجمه
Allez, ešte raz!
تثبیت تاریخ و زمان درونی
Opraviť vnútorný dátum a čas
نمایش تنظیمات درونی برای یادآوری
Zobraziť interné nastavenie pre zapamätanie
خطای درونی چاپگر پیدا نشد.
Interná chyba tlačiareň nenájdená.
مستلزم چشم درونی تیزبین هست
Umenie veštby z kryšťálových gúľ je založené na čistení vnútorného oka.
بنابراین شادیه درونی سوخت موفقیته
Takže vnútorné šťastie je vlastne palivom úspechu.
خرد و له شده
Zbitý na mraky.
من پول خرد دارم
Nemyslím si, že Paul vie, že je to tak ďaleko.
پنجرۀ درونی ، میله عنوان و قابک
Vnútorné okno, titulok a rám
لبۀ درونی را نمی توان حذف کرد
Nie je možné odstrániť interný okraj
خطای درونی ذخیرۀ XML پیاده سازی نشد
Interná chyba saveXML neimplementované
خطای درونی هیچ گرداننده ای تعریف نشد.
Interná chyba nenastavené zariadenie.
خطای درونی دستگاهی تنظیم نشده است.
Interná chyba nenastavené zariadenie.
و اونها رو خرد کنم
Rozdrvím ho.
اونقدر اعصابت رو خرد ميکنه...
Povieš Vysyp pokladňu!
آروم، ممكنه خرد بشه باشه
Kľud. To by mohlo prísť od seba. Dobre.
نمیدونم پول خرد آوردم ، صبرکنین
Chcete len 2? Ano prosím, naozaj
به قدر کافی خرد شدن
Sú dostatočne oddelené ?
اينهم راه خرد كردن شيريني
A takto chuti keks.