ترجمه "آزمایش شده است" به زبان اسپانیایی:


  فرهنگ لغت فارسی-اسپانیایی

آزمایش - ترجمه : است - ترجمه : آزمایش - ترجمه : است - ترجمه : است - ترجمه : است - ترجمه : آزمایش - ترجمه : شده - ترجمه : آزمایش - ترجمه : است - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

آخرین آزمایش ها تکمیل شده.
Se completó la última revisión.
آزمایش ،...
Probando,...
آزمایش ،...
Pruebas, etc.
به درستی این همانا آزمایش روشنگر است!
Si, ésta era la prueba manifiesta.
آزمایش تنظیمات
Ajustes varios
آزمایش چاپگر...
Probar impresora...
آزمایش چاپگر
Prueba de impresora
این است هر آینه آن آزمایش آشکار
Si, ésta era la prueba manifiesta.
آزمایش رفع اشکال
Prueba de fallos
یکی از این مخالفت ها در مقاله ای در مجله اکونومیست با عنوان آزمایش چاپ شده است
Pero el proyecto de ley se enfrenta a una virulenta oposición según explicó The Economist en un artículo titulado El experimento
خفه شده، فرم گرفته، تعریف شده، و سرزنش شده. زندانی، آزمایش شده و لقب داده شده. اما موفق در ذهن ما.
Sofocado, moldeado, definido y etiquetado. Encerrado, evaluado y etiquetado Pero exitoso en nuestras mentes.
برای آزمایش دیاپازون قدیمی
El examen del diapasón.
بچشید آزمایش خود را این است آنچه بودید بدان می شتافتید
Gustad vuestra prueba! Esto es lo que estabais impacientes por conocer .
Kopete قرارداد را آزمایش می کندName
Prueba de protocolo de KopeteName
Kopete قرارداد را آزمایش می کندComment
Protocolo Bonjour de KopeteName
قادر به آزمایش چاپگر نیست
Imposible probar impresora
مادرت رو بفرست آزمایش بده.
Pídele a tu madre que te envíe un cheque.
برای این آزمایش، من نیاز به کمک یک بانوی جوان است.
Para este experimento, preciso la asistencia de una señorita.
برگزیدن نقطه ای که می خواهید آزمایش کنید...
Seleccione el punto que quiere comprobar...
من خوشم نمیاد که آزمایش بشم.
No me gusta que me observen.
) پخش شده است.
Fueron demasiado obedientes para evacuar?
تضمين شده است
Sí, Comisionado Delaney.
من شده است که قبل از گرفتار شده است.
Ya me han engañado así antes.
! خوب ، آن درست شده است ، آن سرانجام درست شده است
Bueno, eso es, voy a tirarlo!
به یقین این همان آزمایش روشن بود.
Si, ésta era la prueba manifiesta.
نه،اون میخواد از من آزمایش بگیره.
Quiere tenerme en observación.
اینو گذاشتید اینجا که منو آزمایش کنید
Me están poniendo a prueba?
برای گرفتن دستمزد، نمی تونم هیچگونه... ...آزمایش شخصیداشتهباشم
Si, bueno, todavia me falta una semana en el programa, y de acuerdo con las reglas, si quiero recibir el dinero no se me permite realizar ningun tipo de... experimentos personales, si saben a que me refiero.
کلی آزمایش و تست ازم گرفتم روانشناس
Me hicieron un millón de pruebas. Un psiquiatra?
این اولین فونت باز اودیا است که توسط گروه به صورت فعال آزمایش می شود.
Una nueva herramienta para la escritura en oriya sin necesidad de estar en línea llamada TypeOdia , por el wikipedista Manoj Sahukar también se publicó para su distribución.
اجرای LILO در حالت آزمایش ، برای دیدن اینکه آیا پیکربندی صحیح است یا خیر
Ejecuta LILO en modo de prueba para comprobar si la configuración es correcta.
براندازی کامل شده است.
El derrocamiento se ha completado.
گواهی منقضی شده است
El certificado ha expirado
اتصال رد شده است
Se rechazó la conexión
گواهی لغو شده است
Se revocó el certificado
بازیتان ذخیره شده است.
La partida ha sido guardada.
گواهی نامه ، لغو شده است.
El certificado ha sido revocado.
بار مطالعه شده است.
ROMEO Espera, compañeros, puedo leer. Lee .
افسونگر افسون شده است
El brujo está embrujado.
چه شده است فلاويس
Qué ocurre, Flavio?
KGB تمام شده است.
La KGB está vacía.
دستورالعمل درک شده است.
Instrucciones comprendidas.
سرعت آماده شده است.
Velocidad lista.
فاصله آماده شده است.
Distancia lista.
من قاب شده است.
Me han engañado.