ترجمه "چوب را به چیزی" به زبان اسپانیایی:


  فرهنگ لغت فارسی-اسپانیایی

را - ترجمه : به - ترجمه : چوب - ترجمه : چوب - ترجمه : به - ترجمه :
A

چوب - ترجمه : را - ترجمه : چوب - ترجمه : چوب - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

چوب به اسلحه خود را.
Está bien. Niégate a cambiar de idea.
چوب بازوی خود را.
Extiende tu brazo.
به چوب قلابش كن.
Engánchalo!
چوب
Madera
چوب
Buena
چوب
Zancos?
چوب!
Madera.
برو به این چوب الف
Ir a este marcador
رفتن به چوب الف بعدی.
Ir al marcador siguiente.
رفتن به چوب الف قبلی.
Ir al marcador previo.
افزودن به چوب الفهای Konqueror
Añadir a los marcadores de Konqueror
به غير از چوب پا
Excepto de los zancos.
چوب الفها
Marcadores
چوب سلول
Célula de madera
چوب تزئینی
Madera decorativa
چوب الفهاComment
MarcadoresComment
چوب الفهاGenericName
Buscar y abrir marcadoresName
چوب الفهاComment
Abrir dispositivos y marcadores de carpetasComment
چوب الفهاName
Listar todos sus marcadoresName
چوب الفها
Mostrar mis marcadores
چوب الفها
Marcadores
چوب الفها
Mis marcadores
چوب سبکDescription
Madera claraDescription
چوب الفها
Marcador
چوب الفها
Marcadores
چوب الف
Marcador
چوب الفها
Libreta de direcciones
چوب الفها
Añadir libreta de direcciones
چوب ۱
Madera 1
چوب ۲
Madera 2
گرۀ چوب
Nudo de la madera
چوب ۱
Madera nº 1
چوب ۲
Madera nº 2
آقای چوب .
Sr.
چوب لباسي... .
Ganchos de ropa.
چوب بازيروببين .
Busca el palo, chico.
چوب شور
Galletas?
لعنتي چوب !
Maldito palo!
ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم.
Todo lo hemos creado con medida.
به انسان چیزی را که نمی دانست، آموخت
ha enseñado al hombre lo que no sabía.
چه چیزی شما را به دست آورند
Cuánto ganas?
این گزینگان ، به چوب الفها برمی گردد.
Este menú apunta a los marcadores.
تبهای چوب الف به عنوان پوشه...
Guardar las pestañas como carpeta de marcadores...
من به چوب بيس بالم نياز دارم چيت من به چوب بيس بالم نياز دارم .
Pienso mejor con el bate.
چیزی را به یک جای خالی منتقل کنید
Mueva algo a una reserva vacía