ترجمه "در هر سازمان" به زبان انگلیسی:


  فرهنگ لغت فارسی-انگلیسی

هر - ترجمه :
Any

هر - ترجمه : در - ترجمه :
At

هر - ترجمه : در - ترجمه : سازمان - ترجمه : سازمان - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : هر - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

هر دو کشور عضو سازمان اکو (ECO) و سازمان همکاری اسلامی (OIC) می باشند.
Both countries are full members of the Economic Cooperation Organization (ECO) and the Organisation of Islamic Cooperation (OIC).
این سازمان مهمترین سازمان زنان در عصر پهلوی بود.
They married in 1944 in Cairo and divorced in 1960.
این سازمان مهمترین سازمان فعال در زمینه سحر در این زمان بود.
In the East is the magick fire in which all burns up at last.
من در چند سازمان بین المللی مشارکت دارم به نام سازمان کارآفرینان و سازمان مدیران جوان.
I'm a big part of a couple organizations globally called the Entrepreneurs' Organization and the Young Presidents' Organization.
سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان بین المللی دولتی اصلی در زمینه مهاجرت است.
It is the principal intergovernmental organization in the field of migration.
این سازمانها تماما سازمان غیرانتفاعی هستند، در حالیکه همه سازمان غیرانتفاعی لزوما سازمان خیریه ممکن است نباشند.
When the trust has charitable purposes, and is a charity, the trust is known as a charitable trust.
سومي در حال سازمان دهيه
The third is reorganizing.
سازمان
Organization
سازمان
Organization
سازمان
Organization
سازمان
Organization
سازمان
Dates
سازمان
Launches in editor only mode
سازمان
Fonts
سازمان
Organization
سازمان
Message From Template
سازمان
Down
سازمان
Moving messages failed.
سازمان
Save as Draft
سازمان
org
سازمان
Postal code
سازمان
The Organization.
سازمان
D.E.A.?
و وقتی متخصین در سازمان ملل،
And when the experts in the U.N.
مالالا یوسفزی در سازمان ملل متحد.
Malala Yousafzai at the United Nations.
در این سازمان، subclusters زیرشاخه هستند.
In this organization, subclusters are subdirectories.
سازمان کشورهای آمریکایی یا OAS یک سازمان منطقه ای است که در ۱۹۴۸ پایه ریزی شد.
This was the first suspension carried out by the OAS since that of Cuba in 1962.
سومین سازمان، لژ متحد تئوسوفیست یا ULT در ۱۹۰۹ از سازمان اخیر جدا شد.
A third organization, the United Lodge of Theosophists or ULT, in 1909 split off from the latter organization.
گروه توسعه سازمان ملل (UNDG)، در سال ۱۹۹۷، توسط معاون کل سازمان ملل برای افزایش تأ ثیر کارهای این سازمان در سطح کشوری، بوجود آمد.
United Nations Development Group The United Nations Development Group (UNDG) was created by the Secretary General in 1997, to improve the effectiveness of UN development at the country level.
سریر مقدس به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل، و سازمان تجارت جهانی عضویت دارد.
It participates as a guest in NAM, and as a full member in IAEA, OPCW, OSCE.
سازمان (س)
Organization (O)
نام سازمان
Organization name
سازمان سيا!
The ClA!
دولت سازمان
The Institute?
سازمان یافتو .
Organizized.
سازمان چي
I got a friend in the department. What department?
سازمان چي
What department? What do you think, eight ball?
سازمان پليس
The police department?
سازمان بهداشت جهانی، در همکای با سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) دستورالعمل هایی را برای استفاده ایمن از فاضلاب ها نوشته است.
The World Health Organization, in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the United Nations Environmental Program (UNEP), has developed guidelines for safe use of wastewater.
من دوستان زيادي در سازمان قضايي داشتم
I had many friends in the legal administration.
سازمان شما هيچ اطلاعاتي در مورد زورين
The Sùreté has no information on Zorin before he came over from East Germany?
سازمان دبل راك ، در نزديكيه جاده جريكو .
Institutional Double Rock On The Side Of The Road To Jericho.
سازمان دفاع هوايي در اينجا تفحص نميکنه
NORAD's not tracking any snoops in this vector.
شما برجسته مناسب برای نفوذ در سازمان است.
You are eminently suited to infiltrate the organisation.
ما اين رو براي دوستات در سازمان حفاظتازشاهدميفرستيم.
We'll send this to your Witness Protection buddies.