ترجمه "سعی کنید آنها" به زبان اوکراینی:


  فرهنگ لغت فارسی-اوکراین

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

و باور کنید خیلی سعی کردم
я стараюся.
آنها را وادار کنید که بیایند
Нехай ідуть
لطفا یک نام وارد کنید و دوباره سعی کنید.
Введіть назву та спробуйте ще раз.
سعی کنید یک کارت را به ذخیره منتقل کنید
Спробуйте перекласти карту в резерв
گذرواژه اشتباه است لطفا دوباره سعی کنید
Неправильний пароль введіть пароль ще раз
اسم رمز نادرست. لطفا ، دوباره سعی کنید.
Неправильний пароль! Спробуйте ще раз.
اسم رمز نادرست ، لطفا ، دوباره سعی کنید.
Невірний пароль. Спробуйте ще раз.
.از اینکه سعی کردید کمک کنید ممنون
Дякую, що спробували допомогти.
به این خاطر سعی کردید مسمومم کنید
І тому ви намагалися мене отруїти?
سعی کنید دسته های کارت به اطراف حرکت دهید
Спробуйте перекласти карту в резерв
سعی کنید دسته های کارت به اطراف حرکت دهید
Спробуйте перекласти купки карт
سعی کنید که از پروندۀ صدا تعیین شودFestivalVoiceName
Спробувати визначити з файла голосуFestivalVoiceName
اسم رمزها قابل شناسایی نیستند. دوباره سعی کنید.
Паролі не сходяться. Спробуйте знов.
یک خطای درونی رخ داد. لطفا ، دوباره سعی کنید.
Сталася внутрішня помилка. Будь ласка, спробуйте ще раз.
پوشۀ جاری را حذف کرده و دوباره سعی کنید.
Вилучіть поточну теку і повторіть спробу.
این یک خرابی موقت است. بعدا دوباره سعی کنید.
Це тимчасова помилка. Ви можете повторити спробу пізніше.
آنها را وادار کنید تا برای شما کار کنند
Нехай вони на тебе попрацюють
خرابی در دوربین آشکارسازی خودکار. اگر دوربینتان روشن شود ، لطفا بررسی کنید و برای تنظیم آن سعی و سعی مجدد کنید.
Не вдалося виявити фотоапарат автоматично. Будь ласка, перевірте чи увімкнено фотоапарат і спробуйте знову, або налаштуйте його вручну.
سعی مجدد
Геометрія
سعی مجدد
Геометрична форма
سعی مجدد
Спробувати ще раз
سعی مجدد
Трайн
سعی مجدد
Спробувати ще раз
سعی مجدد
Повторити
سعی نکنید
Не пробувати
سعی مجدد
Повторити спробу
سعی مجدد
Спробувати знов
سعی نشود
Не пробувати
سعی نشود
Нічого не робити
سعی کردیم .
Мы уже пробовали.
خطا اشکال زدا پرونده ای را بار نکرده است. سعی کنید مجددا پرونده ها را بارگذاری کنید.
Помилка Зневадник не має завантажених файлів. Спробуйте перезавантажити файли.
آنها حيوانند
Вони тварини.
اينفيلمتقديمبههمهي آنها.
Цей фільм їм усім присвячується.
یک نشانی تکراری را وارد کردید. لطفا ، دوباره سعی کنید.
Ви ввели адресу, яка вже є в списку. Спробуйте ще раз.
این مقاله پیوستهایی دارد. می خواهید آنها را هم پیش سو کنید
Ця стаття містить долучення. Чи хочете ви їх перенаправити також?
ابتدا سعی کنید پروندۀ جاری را به خارج حرکت دهید ، و بعد دوباره امتحان کنید.
Спробуйте пересунути існуючий файл, і повторіть дію.
ابتدا سعی کنید پوشۀ جاری را به خارج حرکت داده و بعد دوباره امتحان کنید.
Спробуйте пересунути існуючу теку, і повторіть дію.
KMobileTools نتوانست پرونده های پیکربندیتان را بایگانی کنید. لطفا ، آنها را به صورت دستی حذف کنید.
KMobileTools не вдалося архівувати ваші файли налаштувань. Будь ласка, вилучіть їх вручну.
سعی کنید همیشه حداقل یک نمونه از پیش بارگذاری شده داشته باشید
Завжди попередньо завантажувати принаймні один екземпляр
فرمانهای اشکال ارسال نشده وجود دارد. الان می خواهید آنها را ارسال کنید
Існують не надіслані команди вад. Ви бажаєте надіслати їх зараз?
سعی برای بازآغازی
Спробувати перезапустити
دوباره سعی شود
Спробуйте знов
سعی کردم اینقرقره...
Я пробував встановити цей шків.
سعی میکنم بیام
Я постараюсь прийти.
سعی میکنم نباشه
Намагаюся.