ترجمه "چراغ از نور" به زبان ایتالیایی:


  فرهنگ لغت فارسی-ایتالیایی

از - ترجمه :
Di

از - ترجمه : از - ترجمه : از - ترجمه :
Dal

از - ترجمه : از - ترجمه : از - ترجمه : از - ترجمه : نور - ترجمه : از - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

نور چراغ رو ديدم
Ho visto luce.
شهر نور و چراغ ... .
La città delle luci.
زير نور اينجور چراغ ها تقريبا گرمه
Fa un bel caldo sotto queste luci.
نور،نور،نور،نور
Luce...
چراغ چراغ اينجا خوبه
Sarebbe meglio accendere le luci...
آره .چراغ،دني،چراغ
Rosso vuol uire vai , capito?
از نور چراغا
Ovunque luminose
توي نور ... نور ...
Nella luce... ln tutto quello che ci circonda.
دور از نور بايست.
Fermo.
صرف نظر از نور.
A parte le luci.
آوك،چراغ جادو،آوك چراغ جادو
La lampada.
و اون چراغ هاي ورونيخين چراغ
IcandelabriVoronichin?
چراغ پریموس
Primus
چراغ قوه.
E cosa venderebbe alle 3 di mattina?
يه چراغ
C'è la luce.
چراغ جادو
La lampada.
آره ، چراغ
Sì, la vedo.
چراغ قوه
La torcia.
چراغ، لطفا
La lampada prego.
. چراغ ها
Luci
چراغ قوه رو بده آره، چراغ قوه
Dammi la torcia.
فتيله چراغ يک کاميون فتيله چراغ داري
Stoppini per candele. Un carico di stoppini?
نور
luce
نور
Luce
نور
Luci.
نور
E cioè?
نور
Luce...
نور کروی بعد از انفجار
Luce sferica dopo l' esplosione
انفجاري از نور و باد.
un lampo di luce e il vento
دري ساخته شده از نور.
Una porta fatta di luce?
، خوب ، من مي خوام کارم رو انجام بدم . تا زماني که اين چراغ لعنتي از خودش نور مي ده
Bene, io faro' il mio lavoro fintantoche' queste dannate luci stanno accese.
عيسي چراغ هدايت است عيسي چراغ هدايت است
Gesù è la nostra vita. Gesù è la nostra vita.
چراغ دریایی آلگودا
Colline di Sagaing
چراغ برا چي
Sì, sì, la magia.
تکثير غوله ... چراغ
Genio della Lampada.
.چراغ رو بردار
Afferra la lampada.
! چراغ ها خاموش
Luci spente!
چراغ ها خاموش!
Via le luci!
چراغ قرمزه! قرمزه!
È rosso!
چشمهاتو از چراغ برنميداري و مايوسم نميکني !
Georgie, appenuila lassù.
نور ماه. تو نور ماه هستي
Sei un raggio di luna.
يه مصاحبت شاد کنار نور شمع نور شمع از ابزار هنر اوست
Allegra compagnia al lume di candela . Il lume di candela è il suo forte.
نور خداوند از آنها انتقام گرفت!
Dio benedica i falò!
نور رو داريم از دست ميديم
Ti sei salvata per miracolo! Loki!
خودشه از نور خورشيد بدش مياد
Ma certo! Il tranello del diavolo odia la luce del sole.