ترجمه "خیلی دور" به زبان بلغاری:


  فرهنگ لغت فارسی-بلغاری

دور - ترجمه : دور - ترجمه : دور - ترجمه : دور - ترجمه : خیلی - ترجمه : دور - ترجمه : خیلی دور - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

چون از خانه خیلی دور هستیم، خیلی خسته ایم.
Защото сме далеч от дома, много сме уморени.
ریکو رفت یه جای خیلی دور
Рико отиде далеч, твърде далеч.
نه اسمی داشت از مردمش خیلی دور بود
Няма име, останало за хората.
ولی نمی تونند زیاد دور شن شمارشون خیلی زیاده
Но няма да стигнат далече.
خب دور و بر اینجا نمیاد اون جنس خیلی قدیمیه
Стара работа.
من خیلی وقته که از خانواده ام دور بوده ام
Толкова време бях разделен от семейството си.
حس خیلی غریبیه که به اندازه نصف دنیا ازت دور باشم.
Толкова е странно да съм на половин свят далеч от теб.
، خیلی بانمکه . خیلی ، خیلی بامزه
Много са сладки. Много, много сладки. Алекс!
اونا خیلی، خیلی...
Бяха много, много...
خیلی، خیلی زیاد.
Безкрайно много.
خیلی خیلی باحالی
Браво на теб, Ник.
اگه باشه، خیلی زود از خطر دور میشه این یه قوله ممنون
Ако е силна, скоро ще е вън от опасност.
.. دور دور منه
Той започва малко мудно.
دور شين دور شين دور شين
Вижте.Памперсите на Лагеруващите...
خیلی داغ، خیلی آروم، و خیلی درگیر
Много топло, много бавно, трън в задника.
ممنون. خیلی خیلی ممنون.
Благодаря Ви. Много Ви благодаря!
خیلی خوب خیلی خوب
Стига!
آدمهای خیلی خیلی مهم
Много важни хора.
خیلی خفنه خیلی زیباست
Той е отвратителен. Той е прекрасен.
خیلی خب خیلی خب!
Добре.
خیلی خب ، خیلی خب!
Някой да ме целуне!
خیلی خب، خیلی خب
Здравей! Добре, добре, да, тя е.
خیلی احمقانه خیلی احمقانه
Наистина глупаво. Наистина глупаво.
اون خیلی خیلی نازه...
То е защото тя е... наистина много сладка.
خیلی متاسفم ! خیلی متاسفم
Много съжалявам!
(تشویق) ما می خوایم به عقب برگردیم، گذشته ی خیلی دور، بازگشت به زمان.
(Аплодисменти) Ще се върнем назад, далече назад във времето.
دور چندم دور دوم
Във втория.
دور تا دور ما.
Тя е всичко около нас.
خیلی...
Не можеш да се доверяваш на интуицията просто така.
خیلی
Идеално гадно е, нали?
خیلی ...
Много повече.
یه آدم خیلی خیلی بزرگه.
Разбирате ли накъде бия?
خیلی خیلی خوشحال خواهم شد
Към учителя ще бъда щедър. И тъй, на добър час.
می فهمم ! خیلی خیلی بزرگه
Знам, това наистина е голямо.
خیلی تنگه ریف , خیلی تنگه!
Доста е напечено, Рейф!
دور
Далеко
دور
Отдалечено
دور
Отсъстващ
دور
Отдалечен
دور
Далеч...
دور
Майтапите ли се?
(تشویق) خیلی ممنون. کریس اندرسون خیلی ممنون. خیلی ممنون.
(Аплодисменти) Благодаря. Крис Андесън
دور 5 و آخرين دور
Петнадесети и последен рунд.
دور نيست يودا دور نيست
Не далече.
15 دور دور هاي زياديه
15 рунда са много време.