ترجمه "ظهر گذشته" به زبان بلغاری:


  فرهنگ لغت فارسی-بلغاری

گذشته - ترجمه : ظهر - ترجمه : ظهر - ترجمه : گذشته - ترجمه : ظهر - ترجمه : ظهر - ترجمه : ظهر - ترجمه : ظهر گذشته - ترجمه : گذشته - ترجمه : ظهر گذشته - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

از ظهر گذشته
Стана ли вече следобяд?
ظهر
Пладне
ظهر بخير خانم لاندائور ظهر بخير
Добър ден, Фраулайн Ландауер. Добър ден.
موقع ظهر
По обяд. Ъъъ.
گذشته ها گذشته.
На всички ни се иска. Ще го преживеем.
گذشته ها گذشته.
Вода под моста.
گذشته ها گذشته
Миналото е зад гърба ти.
بعد از ظهر بخير بعد از ظهر بخير
Добър вечер.
قبل از ظهر
преди обяд
بعد از ظهر
след обяд
ارتفاع در ظهر
Височина по пладне
بعد از ظهر
с. о.
قبل از ظهر
п. о.
بعد از ظهر
Следобед.
ما گفتيم ظهر
Казахме за половин ден.
30 بعداز ظهر
Втора група
گذشته ها گذشته! آره
Каквото е сторено е сторено.
چي گذشته ها گذشته !
Какво?
گذشته.
Минало...
گذشته
Миналото.
آن بعد از ظهر
Същия следобед.
طرفاي ظهر بيا پيشم
Ела към обяд.
امروز بعد از ظهر
Следобед?
بعد از ظهر روز...
Тя влезе и излезе.
همين بعد از ظهر.
Довечера.
ساعت 11 20 ظهر
11 20 ч. сутринта.
ديگه تقريبا ظهر شده
За съжаление е почти обяд.
بعد از ظهر برميگرديم
Ще се върнем следобеда.
بعد از ظهر ميبينمت.
Ще се видим следобяд.
.تمام بعد از ظهر
Целият следобед.
نزديک ظهر کجا هستيد
Къде ще бъдете около обяд?
در مورد دوازده ظهر چطور
Чудесно.
ظهر بخير، خانم رينولدز
Добър ден, Гжо Рейнолдс.
.اون مهم نيست .گذشته ها گذشته
Няма значение. Вече е в миналото!
اون گذشته
Свършено е.
به گذشته
... за миналото...
شب گذشته
Снощи ли?
شب گذشته
Снощи.
گذشته ام ...
Аз...аз...аз...
بعد از ظهر هم نميتونم.
Аз съм, не ме ли помните?
امروز، بعد از ظهر برگرد
Зает съм..
بعداز ظهر شگفت انگيزي بود.
Благодаря за вечерята, беше прекрасна.
باشه 4 بعد از ظهر.
Значи в 16 00 ч.
به همين خاطر،فردا ظهر
И тъй, аз се оттеглям от президентския пост утре по обед.
و ظهر ميتوني بياي دنبالم
Керъл ще ме замести, а ти можеш да ме вземеш по обяд.