ترجمه "در هر کشور" به زبان بنگالی:


  فرهنگ لغت فارسی-بنگالی

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

در هر صورت اون در خاک آلمان پشتیبانی قانونی این کشور رو داره
য ই হ ক, স জ র ম ন র ম ট ত জ র ম ন আইন র স রক ষ প চ ছ ৷
کشور
দ শ
کشور
দ শ
در کشور من عید مرده است.
আম র দ শ , ঈদ ম র গ ছ
من در اين کشور غريب هستم
ই দ শ আম কজন আগন তক.
آنها اوضاع را بدتر می کنند، چه در عربستان چه هر کشور دیگری!
আম সবসময বল য প রত ব দ অনর থক, ত র জ ন সট আর খ র প করছ স দ ক ব অন য ক ন দ শ !
پالایۀ کشور
দ শ ফ ল ট র
نام کشور
দ শ
کشور خودمون
আম দ র ন জ দ র জন য কট দ শ
محافظ کشور.
র জ য র রক ষ কর ত
وزارت کشور
অভ যন তর ণ মন ত রণ লয় র প রত
اين سياست کشور آمريکاست که هر گونه موشک اتمي
জ ত ক উব ক ব ষ টনক র ল ইন অত ক রমক র
بعد از اعلام وضعيت فوق العاده در کشور
...আর ত ই দ শ জর র অবস থ জ র কর হয় ছ
کشور در حالت آماده باش قرار داره
প র দ শ ক রফ উ জ র কর হয় ছ .
کد ISO کشور
দ শ র ISO ক ড
پاکستان طالبانی شدن کشور
প ক স ত ন ত ল ব ন করন
کشور یا منطقه
দ শ ব অঞ চল
نمایش پرچم کشور
দ শ র পত ক দ খ ও
،اداره آمار کشور
র ষ ট র য পর স খ য ন অফ স সবক ছ গণন য় আন , সব ক ছ ই জ ন
بلکه براي کشور
শ ধ র জ য র জন য,
و محافظ کشور.
ব র জ য র রক ষ কর ত
تو اين کشور
ই দ শ...
اين کشور اينطوريه
ই দ শ ভ ব ই ক জ হয়
انجام تحقیقات مستقل در این کشور ممنوع است.
দ শট ক র যত ভ র চ য় ল স ব ধ ন ন র ক ষণ র ক ছ ক ছ স দ ড় য় ছ
اکنون تمام کشور را در بر گرفته است
প র দ শ খন ব স মর ক ড র ল র আওত য়
ميدوني که قبلا در ستاد امنيت کشور بود
ত ন র ষ ট র য ন র পত ত য় ব যবহ র হচ ছ ন, ত ম জ ন
نگهبانان شب از قلمرو پادشاهي در مقابل کشور... .
ই র জ যক ন ইট'স ওয় চ রক ষ কর ...
در ضمن رهبران هر دو کشور به صورت مداوم و دقیق به بحث هایی که در وبلاگ ها می شود توجه می کنند.
অবশ যই দ ই দ শ র ন ত র আসল ই সজ গ আর খ য় ল কর ন য ব লগ ক আল চ ত হয়
گزارش ناظر حقوق بشر در مورد این کشور می گوید
দ শট র বছর র হ উম য ন র ইটস ওয় চ র স ব দ উদ ধ ত থ ক জ ন য চ ছ
پليس ها در سراسر کشور به دنبال او هستن
প ল শ স র দ শ তল ল শ চ ল চ ছ
پس اين با پاسداري از اين کشور در تضاده
..স র জ বন র জন য প ক স ত ন র জ ল দ য় দ য় হয়..
نام کشور محل جغرافی.
কট নত ন ভ গল ক অবস থ ন ব ছ ন ন
اين کشور چش شده
F ! ই দ শ র সমস য ক ?
معروفترين جمله کشور ما.
দ শ র সবচ য় প র য় ব ক য
اين کشور چه مرگيشه
ই দ শট র সমস য ক ?
کشور از بين ميره.
র জ য রক ত বন য বয় য ব
سرور من، محافظ کشور.
ম ই লর ড প রট ক টর
این بلاگر می گوید در دنیای پس از یازده سپتامبر وی تبعیض نژادی را در هر دو کشور تجربه کرده است
ত ন ব স ত র ত বর ণন দ য় ছ ন আম র ক য় ও পরবর ত ত জ প ন ত র ছ ত র জ বন ক ভ ব ব র ব র জ ত গত প র ফ ইল র সম ম খ ন হয় ছ ন
داشت تخم و ترکه اش رو در تمام کشور پخش مي کرد.
ল কজন স ট কর র ক জ ব যস ত ছ ল.
کدوم از اين آدما در مورد اين کشور زياد مي دونن
ই দ শ সম পর ক ক সবচ য় ভ ল জ ন ?
استون هنج، يادماني پيشاتاريخي است که در کشور انگلستان قرار دارد.
স ট নহ ঞ জ,
خون مردم ما در خاک يک کشور خارجي ريخته شد.
আম দ র ল ক র রক ত ব দ শ র ম ট রঞ জ ত
نام کشور محل جغرافی جاری.
কট নত ন ভ গল ক অবস থ ন ব ছ ন ন
ميتونيم تو کشور زندگي کنيم...
আমর আম দ র ন জ র জ য়গ য় থ কত প রব...
دشمنان کشور ما وقيح هستند
আম দ র র ষ ট র শত র দ র অহ ক র প রদর শন করত দ খ য চ ছ