ترجمه "است به طور پیش فرض" به زبان ترکی:


  فرهنگ لغت فارسی-ترکی

پیش - ترجمه : فرض - ترجمه : فرض - ترجمه : فرض - ترجمه : پیش - ترجمه : پیش - ترجمه :
ön

به - ترجمه : فرض - ترجمه : فرض - ترجمه : فرض - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

فرض کنيد که اين طور باشه. به شما چه ربطي داره
Bu mümkün, ama bundan size ne?
به فرض که باشه
Anna orada mı?
فرض کنيم تاثيري نداره. فرض کنيم من بايد به زور متوسل شم.
Varsayalım ki parmaklarını kırdım.
فرض کن
Diyelim ki... George geri dönmeyecek.
من فرض نمي کنم اما تو فرض مي کني
Varsayımda bulunmuyorum... Ama bulunuyorsun.
... خدا ایمانمون رو آزمایش میکنه پس اینجوری همه چیز رو .از پیش داشته فرض نمی کنیم
Tanrı bizim imanımızı deniyor ki onu bağışlanmadan almayalım.
همين طور است
Öyle düşünüyorum.
پرده به طور موفقیت آمیزی به چنگ افتاده است.
Ekran başarıyla yakalandı.
..خب، فرض کنیم
söyle diyelim...
فرض كنيد نگيره
Ya eline geçmediyse?
فرض کن برنگرده..
Sadece varsayalım. Tut ki dönmedi.
فرض کن اينطوره
Ne yapar?
فرض کنيم فناناپذيري.
Tahrip edilemiyor.
باشه، باشه، فرض ...
Tamam.
پس به طور قطع خودکشي نبوده است
Yani intihar olmadığı besbelli.
ولي به جهنم ، فرض کن 110 دلار
ama ne farkeder 110 versen de olur?
هدف خوابيده است هدف به طور ثابت افتاده است
Bir saniye lütfen. Pratt'a çok yakın!
MERCUTIO پیش فرض ، بدترین چاه است خیلی خوب در زمان ، ایمان من ، عاقلانه ، عاقلانه است. پرستار اگر شما او ، آقا ، من تمایل برخی از اعتماد به نفس با شما است.
Mercutio Evet, en kötü yanı nedir? çok iyi, ben 'inanç aldı akıllıca akıllıca. HEMŞİRE Eğer o, efendim, sizinle bazı güven arzusu.
... خب فرض ميکنيم که
Şimdi.
فرض کن جوانا برنگرده!
Ya Joanna dönmezse?
منو احمق فرض کردي
Beni aptal yerine koydu.
منو احمق فرض کردي
Beni aptallıkla suçlayabilirsin.
فرض کنيم به من گفتي شب بخير، خانم
Bana, İyi geceler, Madam. dediğini düşünsene.
فرض کنیم که من به آن سه برابر
Farzedelim ki üç katı yaptım?
بذار فرض کنيم تو ميبازي به خاطر وزنت.
Kilom yüzünden endişe ediyorum. Diyelim ki kilo yüzünden kaybettin.
نه چنین است، حقا اگر به طور یقین می دانستید (چه حادثه بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از عالم آخرت غافل نمی شدید).
Hayır eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız,
نه چنین است، حقا اگر به طور یقین می دانستید (چه حادثه بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از عالم آخرت غافل نمی شدید).
Dikkat edin, şayet yaptığınızın sonucunu kesin olarak bir bilseniz!
نه چنین است، حقا اگر به طور یقین می دانستید (چه حادثه بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از عالم آخرت غافل نمی شدید).
İş, sizin bildiğiniz gibi değil! Ne olurdu, şaşmaz ve aldatmaz bir bilgiyle bilseydiniz!
نه چنین است، حقا اگر به طور یقین می دانستید (چه حادثه بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از عالم آخرت غافل نمی شدید).
Hayır, (gerçeği) kesin bilgi ile bilseydiniz
نه چنین است، حقا اگر به طور یقین می دانستید (چه حادثه بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از عالم آخرت غافل نمی شدید).
İş öyle değil, şüphesiz olarak iyideniyiye bir bilseniz.
نه چنین است، حقا اگر به طور یقین می دانستید (چه حادثه بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از عالم آخرت غافل نمی شدید).
Hayır! Eğer kesin bilgi ile bilseniz, elbette cehennemi görürsünüz.
نه چنین است، حقا اگر به طور یقین می دانستید (چه حادثه بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از عالم آخرت غافل نمی شدید).
Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız,
نه چنین است، حقا اگر به طور یقین می دانستید (چه حادثه بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از عالم آخرت غافل نمی شدید).
Sakının bundan! Eğer kesin bir tarzda (ilmelyakin) bilseydiniz böyle yapmazdınız.
نه چنین است، حقا اگر به طور یقین می دانستید (چه حادثه بزرگی در پیش دارید هرگز به بازی دنیا از عالم آخرت غافل نمی شدید).
Doğrusu, kesin olarak bilseydiniz.
سوگند به طور،
Andolsun Tur'a (Musa'nın vahiy aldığı Sina Dağı'na).
سوگند به طور،
Tur'a andolsun.
سوگند به طور،
Tura, yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yükseltilmiş tavan gibi göğe, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Onu savacak yoktur.
سوگند به طور
Andolsun Tûr'a,
سوگند به طور
Tur'a (o dağa)
سوگند به طور
Andolsun Tur'a,
سوگند به طور
Andolsun Tur'a (Musa'nın vahiy aldığı Sina Dağı'na).
سوگند به طور،
Tur'a, andolsun ki,
سوگند به طور،
Andolsun Tur'a.
سوگند به طور،
Yemin olsun Tûra,
سوگند به طور
Yemin olsun Tûra,