ترجمه "جدول زمانی طرح" به زبان روسی:


  فرهنگ لغت فارسی-روسی

طرح - ترجمه : طرح - ترجمه : طرح - ترجمه : طرح - ترجمه : طرح - ترجمه : طرح - ترجمه : طرح - ترجمه : طرح - ترجمه : طرح - ترجمه : جدول - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

اکنون ذخیرۀ تغییرات برای طرح جدول موجود مورد نیاز است.
Необходимо сохранить изменения структуры таблицы.
اخطار! هر دادۀ این جدول از طریق ذخیرۀ طرح حذف می شود!
Предупреждение! При сохранении изменений структуры таблицы все данные таблицы будут удалены.
نمی توان به نمای داده سودهی کرد ، زیرا طرح جدول خالی است. لطفا ، ابتدا طرح خود را ایجاد کنید.
Невозможно переключится в представление данных, т. к. не определена структура таблицы. Перейдите в режим конструктора.
جدول
приемлемо
جدول
таблица
جدول
Таблица
جدول
Тала
جدول
Таблица
جدول
Таблица
جدول
Таблица
طرح
План
. طرح
План...
جدول یا پرس وجو به عنوان جدول داده...
Данные из таблицы или запроса...
خانه جدول
ячейка таблицы
جدول نسخه
Таблица версий
خانه ی جدول
ячейка таблицы
سرستون جدول
заголовок столбца таблицы
سرسطر جدول
заголовок строки таблицы
جدول درخت
таблица в виде дерева
سطر جدول
строка таблицы
جدول نور
Световой стол
جدول DocBook
Таблица DocBook
شناسۀ جدول
ID таблицы
عنوان جدول
Название таблицы
جدول غیررسمی
informaltable
جدول Docbook
Docbook Пользовательский интерфейс
بدنۀ جدول
Тело таблицы
سر جدول
Заголовок таблицы
سطر جدول
Ряд таблицы
دادۀ جدول
Данные таблицы
جادوگر جدول
Мастер таблиц
جدول محتویات
Содержание
جدول محتویات
Содержание
جدول فرایندها
Таблица процессов
جدول سرآیند
Заголовок таблицы
قلم جدول
Шрифт таблицы
قلم جدول
Всего баллов
جدول محتویات
Оглавление
جدول نتایج
Таблица результатов
حوزۀ جدول
Поле таблицы
اووه، جدول!
О!
جزئیات طرح
Сведения о раскладке
قابل طرح
Проектируемый
طرح گزینگانName
МенюName
طرح مداد
Штрихи