ترجمه "در تمام این مدت" به زبان رومانیایی:


  فرهنگ لغت فارسی-رومانیایی

در - ترجمه :
La

تمام - ترجمه : در - ترجمه : مدت - ترجمه : این - ترجمه :
The

این - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

تمام این مدت
Tot timpul ăsta?
در تمام مدت مي دونستم
Ii simteam gurita pe obraz.
تمام مدت ، قربان
Mai tot timpul.
چارلز , تو میدونستی که اون در روان بود تمام این مدت.
Charles, ai stiut ca a fost in Rouen tot timpul asta
در تمام مدت به من فکر کن
Gândeºtete mereu la mine.
قلب من در تمام آن مدت مي تپيد
Inima îmi bubuia tot timpul.
تمام مدت گريه ميکردم
Am plâns tot timpul.
آيا مدت تمام شد
E gata scoala?
! تو تمام مدت ميدونستي
Ai ştiut, tot timpul.
در تمام مدت نميدونم چرا اين کارو ميکنند
Tot timpul. Nu ştiu de ce o fac.
تمام مدت در اين باره فکر مي کردم
Te rog...
و در تمام مدت، اين برادر خودم بود
Şi de fapt era propriul meu frate.
اما من در تمام مدت با اون بودم
Dar am fost împreună tot timpul. E absurd.
آيا در تمام اين مدت وسايلتون در اختيار خودتون بوده
Au fost în prezenţa ta tot timpul?
تمام اين مدت مي دونستم
Mamă. Tată. Am ştiut tot timpul !
تو تمام مدت همينو ميخواستي.
Dar asta ai vrut de lanceput, nui aşa, Michelle ?
اون تمام مدت فرياد کشيد
A ţipat tot timpul.
در تمام مدت يک حالت تنش کامل وجود دارد
Totală abţinere tot timpul.
دستو پاهات رو در تمام مدت از ماشين در نياري بيرون
Tineti mainile si picioarele in vehicul tot timpul.
من گفتم مراقب... کمونیست ها. آیا واقعا میدونید که تمام این مدت کمونیست مونت در معرض...
Am spus apărător, tovarăşi puteţi crede cu adevărat că în tot acest timp... tovarăşul Mundt na ştiut nimic de febrilul complot al tovarăşului Fiedler ?
،تمام مدت، در تمام طول عمرم من اينو مي دونستم بهت گفتم، کوئنتين
Am avut dreptate.
مدت این فیلم چقدره
Cât de lung e filmul?
آهان، زنادو، تمام مدت مي دونستم
Bine... Xanadu... Ştiam.
تمام اين مدت چيکار مي کردي
Ceai făcut tot timpul ăsta?
تمام مدت با ناجوريها مي جنگيدم
Am fost strânsă în chingi de toate iritările şi pretenţiile fără sfârşit!
نمي توانم بگويم تمام مدت اندوهگينم
Nu pot să zic că sufăr prea mult.
تمام مدت مشغول اين پروژه بوده
Ai ştiut de la început.
و مي تونيم تمام مدت لخت باشيم.
Tot weekendul?
ويسکانسين به مدت تمام تاريخ بشري
În Wisconsin... pe întreaga durată a istoriei omenirii.
او تمام مدت کارين را معالجه کرد
El a tratato în acest timp.
تمام مدت به چشمهايش نگاه مي کردم
Tot timpul îl priveam în ochi.
تمام اين مدت اصلا به فکرش نبودم
Tot timpul ăsta, nici nu mam gândit la el.
تمام مدت حق با جو بود، نه
Joe avea dreptate în tot acest timp, nu a fost el?
تمام مدت به جيني فکر مي کردم
Mam gândit la Jenny tot timpul.
تمام مدت اون درست زير گوشم بود
Mwah ! Hmm.
دروغ نميگم ! تو تمام اين مدت ميدونستي
Ai ştiut, tot timpul.
در این زمان این تمام کاری بود که میتونستم بکنم.
Numi puteam permite alta.
این روز تا مدت ها در اذهان باقی خواهد موند.
Va fi o zi memorabilă.
طبق گفته چارلي شب اول... در تمام مدت اون دندون درد داشته...
În prima noapte, după cum spunea Charlie, pe ea o dureau îngrozitor dinţii.
اين خانوم کوچولوي شيرينت... در تمام اين مدت براي من کار ميکرد.
Vreau să spun că micuţa ta cicoare a lucrat pentru mine tot timpul ăsta.
اما تمام آن مدت نقش را بازي کردي
Dar ţiai jucat rolul.
پس شما دو تا تمام مدت مي دونستين
Înţeleg...
اونوقت تمام اين مدت همديگر رو مي ديديم
Cum aţi putut fi atât de neloiali?
تمام اين مدت اين اتفاق ها رخ داده.
În tot acest timp aveau loc lucrurile de care nea spus.
، پنج دلار اینطرف . پنج دلار ، تمام مدت لخت
5 dolari, pe aici! 5 dolari! Dezbracate tot timpul!