ترجمه "پرداخت مشتری" به زبان رومانیایی:


  فرهنگ لغت فارسی-رومانیایی

مشتری - ترجمه : مشتری - ترجمه : مشتری - ترجمه : پرداخت - ترجمه : پرداخت - ترجمه : پرداخت - ترجمه : پرداخت - ترجمه : پرداخت - ترجمه : پرداخت - ترجمه : پرداخت - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

مشتری
Jupiter
ماههای مشتری...
Lunile lui Jupiter...
مشتری ترسیم شود
Jupiter
اما شما مشتری
Dar clientul
یعنی یک مشتری و دو مشتری و سه مشتری مالی هم که پشت صحنه ست 11 00 04 05,078
Ar trebui să fie un client, doi clienţi şi încă trei clienţi.
میدونی،اون خیلی مشتری داره.
Ştii, are mulţi clienţi.
آره،اونم یه مشتری ـه.
Da şi el este un client.
آه ، یه مشتری راضی دیگه
Inca un client satisfacut.
پرداخت
Randează
پرداخت
Sa platesc?
من یکی از مشتری هاش هستم.
Sunt unul dintre clienţii lui.
پشت سر هم داشت مشتری میومد
Clientii continuau sa vina inauntru. Yeah.
قصد پرداخت
Intenția de randare
پرداخت قصد
Randarea dorită
پرداخت مستقیم
Randare directă
حالتهای پرداخت
Moduri de randare
حالتهای پرداخت...
Moduri de randare...
پنجرۀ پرداخت
Fereastra de randare
پرداخت Povray
Randare Povray
پرداخت سریع
Randare rapidă
شناسۀ پرداخت
renderID
قصد پرداخت
Intenția de randare
پرداخت کن
Dămi banii! Scuzămă, dragă.
پرداخت ميکنه
O săti dea banii.
ولی ما از مشتری هامون تضمین گرفتیم.
Dar întotdeauna am solicitat clienţilor mei garanţii.
... من یه مشتری ماساژ جدید دارم، استیو
Am un nou client Ia masaj, pe Steve.
مشتری های خوبش رو سر پا نگه داره.
Mai sunt şi clienţi buni rămaşi.
مشتری من رو میبینی،و اون واست مینویسه.
Clientul meu va publica materialul sub un pseudonim.
من یه مشتری ام و عکسای خودمو میخوام.
Sunt un client şi aş vrea sămi iau pozele
معلومه که دیگه به مشتری هاش اهمیت نمیده.
Nu îi păsa de clienţi.
اعلامیه پرداخت سپردتون
Ridicaţi cecul ca de obicei?
پس پرداخت کن
Atunci plăteşte!
ميخواي پرداخت کني
Ne dai banii?
اگه پرداخت نکنن
Ei bine, daca nu platesc...
بهتون پرداخت کنم
Pentru mine.
قصد پرداخت ICC profile
Modul de randare al profilului ICC
پولش را پرداخت کن
Plăteştei.
پولش را پرداخت کن
Dăi banii.
ميتوني بعدا پرداخت کني
Poţi să plăteşti mai târziu.
چقدر بايد پرداخت کنم
Ce îţi datorez pentru asta?
تاوانش رو پرداخت ميکني!
Veţi plăti pentru asta!
پرداخت اخاذيمون، هفته ديگست.
Nenorocirile alea de plătit sunt pentru săptămâna viitoare.
ميخواي بهمون پرداخت کني
Ne dai banii?
مال خودتو پرداخت ميکني
Ai adus statele de plată? Da.
بهت پرداخت خواهد شد
omul meu te va plăti când îmi vom găsi escorta.