ترجمه "بردار آدنوویروس" به زبان صربی:


  فرهنگ لغت فارسی-صرب

بردار - ترجمه : بردار - ترجمه : بردار - ترجمه : بردار - ترجمه : بردار آدنوویروس - ترجمه : بردار - ترجمه :
کلید واژه ها : Uzmi Uzmi Узми Javi Javi

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

يالا، بردار، بردار
Hajde, javite se!
دست بردار! دست بردار!
Okani se!
منو بردار منو بردار
Mene, mene.
يه کارت بردار. بردار.
Izaberi kartu.
بردار
Seci.
بردار.
Seci.
بردار !
Zaboga, javite se!
توپ رو بردار. هومر رو بردار.
Podigni kuglu.
ردۀ بردار
Класа вектора
کيفتو بردار
Da uzmemo tvoju torbu.
يكي بردار
Послужи се.
یکی بردار
Узми једну.
دست بردار.
Ne bi više morao posjeæivati psihijatra.
يکي بردار
Samo ti sedi. Dobro vece.
دست بردار
Престани.
منو بردار
Izaberi mene.
تلفنو بردار.
Uzmi telefon.
پولارو بردار.
Uzmi novac.
اينو بردار
Požuri!
دست بردار
Ma daj.
دست بردار.
Hajde!
خودت بردار
Posluzi se.
پولو بردار
Da li ti je rekao u vezi devojke?
کلاه بردار
За клађење?
دست بردار _
Pusti to.
دست بردار
Da, znamo.
خودت بردار
Posluži se.
کتابو بردار،يالا،يه دقه کتاب رو بردار.
Uzmi knjigu. Hajde, uzmi knjigu na trenutak.
برو ساندويچ بردار آفرين سگ خوب ساندويچ بردار
Uzmi sendviè, kuco!
تيربار رو بردار
Pobrini se za ovo oružje!
کلاهت رو بردار
Uzmite šešire!
يکي ديگه بردار
Uzmi drugu Homer.
يه کارت بردار
Izaberi kartu.
دست بردار مرد
Ма дај, Кларенсе!
عينکت رو بردار
Skini naoèare.
! کلاهت رو بردار
Skini šešir.
بقيه وسايلتو بردار.
Uzmi svoje stvari.
اوه ، دست بردار
Ma dajte.
همش رو بردار
Узми га, твој је.
دست بردار، کارل
Hajde, Karl!
اين عينکو بردار
Šta? Skini naoèare.
کلاهت رو بردار
Skini kapu.
يه جارو بردار.
Uzmi metlu.
گلوله رو بردار!
Dohvati ga.
صلیبت رو بردار
Zgrabi raspeæe...