ترجمه "نسبت پرداخت سود سهام" به زبان صربی:


  فرهنگ لغت فارسی-صرب

سود - ترجمه : سود - ترجمه : پرداخت - ترجمه : پرداخت - ترجمه : سود - ترجمه : پرداخت - ترجمه : پرداخت - ترجمه : سود - ترجمه : نسبت - ترجمه : پرداخت - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

سهام ادیسون همیشه واسه من سود داشته.
Edison mi je uvek bio favorit.
اونو با اوراق سهام و باز پرداخت مي سازم...
Tooo!
دوستی در یک خانه جدید سود سهام خوب به ارمغان آورد.
Novo prijateljstvo u kuæi je donelo samo probleme.
سهام.
Obveznice.
سهام واگادا
Vagada Holdings?
سهام نيگماتک نسبت به شرکت وين دو به يک بيشتر فروش داره.
Nygma Techove deonice se prodaju se duplo skuplje.
سهام اون تبديل مي شه به سهام عمومي
Njegovo celokupno bogatstvo æe biti pretvoreno u akcije...
پرداخت
Niko ne krade sa moje tezge.
سهام نفت ازمير
Poveæajte svoje prihode, gospoðo.
يک ربع سهام
Jednu èetvrtinu.
مسافري که صورت حسابشو پرداخت مي کنه و سهام بي ارزشي رو رها مي کنه...
Komisija æe da mu potroši sav novac, i ostaviti mu bezvredne akcije.
پيش پرداخت
Akontaciju?
پرداخت کن
Плати ми!
پرداخت ميکنه
Платиће, хоће.
اون سهام بی اهمیتیه.
To je mali paket akcija.
سهام مانسمان رو بفروش.
Prodaja deonica Manesmana.
سهام ذوب آهن... 50000تا.
Nadamo se dobroj zaradi... 50,000.
سهام تو، توي شرکت...
Dionice vaše elektrane su porasle... prvi put u deset godina.
بورس سهام ورشکسته بشه
Krahirala je berza? Šta se od toga desi?
وضعيت سهام چه طوره
Kako stoje akcije?
سهام، آقاي م ک کلوي .
Деонице, г. Меклој.
ميخوام همشو سهام بخرم
Купићу за то вредносне папире као што сте ми рекли.
يک کارگزار سهام واقعا
Стварно, брокер?
از من سود ببره
Mene?
کارمون سود آور بود
Ostvarivali smo profit.
58 دلار سود کردم.
Dva dolara. To nikako nije pet stopa.
واو،سود هم كردي
Da, 1.500 Zaradila si?
نسبت به... ...
... znaso ...
باشه سناتور آدامز بيا ببينيم کجاست نيروي دريايي 350 ميليون بدون گرفتن سود و منفعت پرداخت نميکنه
Mornarica nece dati 350 miliona bez odobrenja komisije!
اونها سهام بازی نمی کنن.
Ne igraju na berzi.
من ده ميليون سهام دارم
To ne mogu. lmam 10 miliona deonica.
سهام وسرمايه گذاري هاي ماليبو
Vrijednosti i ulaganja Malibu .
واحد پرداخت ميخوانش
isplatni odjel ju treba.
اعلامیه پرداخت سپردتون
Vaš depozit?
پس پرداخت کن
Onda plati!
لطفا پرداخت کنيد
RAÈUN
اينم سود امروز رئيس،532
Evo kamate od danas, gazda. 532 dolara.
اما خيلي روش سود ميکشه
Ali, kamate su visoke!
یه ملیون سود کردم . آفرین .
Zaradio sam milion.
سود بالقوه بخش بر احتمال.
Potencijalna dobit je obrnuto proporcionalna verovatnoæi.
! در خدمت سود و مصلحت
Of service to the interests!
نسبت به پرچم.
.. zastavi ..
به نسبت اروتيکه.
Nešto erotsko ? ... Jako erotsko .
به نسبت اينها.
u poreðenju sa ovima.
پول رو میخرم و میفروشم سهام
Kupujem i prodajem novac.