ترجمه "نقطه جهت" به زبان فرانسه:


  فرهنگ لغت فارسی-فرانسوی

نقطه - ترجمه : جهت - ترجمه : نقطه - ترجمه : نقطه - ترجمه : نقطه - ترجمه : نقطه - ترجمه : جهت - ترجمه : جهت - ترجمه : نقطه - ترجمه : جهت - ترجمه :
کلید واژه ها : Direction Vent Sens Côté Vers Point Points Commun Faible

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

بدون جهت ۳۶۰ نقطه در اینچ
360 ppp unidirectionnel
بدون جهت ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 ppp unidirectionnel
بدون جهت ۶۰۰ نقطه در اینچ
600 ppp unidirectionnel
بدون جهت ۱۲۰۰ نقطه در اینچ
1200 ppp unidirectionnel
بدون جهت ۱۸۰ نقطه در اینچ
180 ppp unidirectionnel
ریزبافت بدون جهت ۳۶۰ نقطه در اینچ
360 ppp entrelacement doux unidirectionnel
FOL2 بدون جهت ۳۶۰ نقطه در اینچ
360 ppp FOL2 unidirectionnel
MW2 بدون جهت ۳۶۰ نقطه در اینچ
360 ppp MW2 unidirectionnel
بدون جهت ۳۶۰ ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 x 360 ppp unidirectionnel
ریز بافت بدون جهت ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 ppp entrelacement doux unidirectionnel
بدون جهت ۷۲۰ ۱۴۴۰ نقطه در اینچ
1440 x 720 ppp unidirectionnel
بدون جهت ۷۲۰ ۲۸۸۰ نقطه در اینچ
2880 x 720 ppp unidirectionnel
بدون جهت ۱۲۰ ۱۸۰ نقطه در اینچ
180 x 120 ppp unidirectionnel
بدون جهت ۱۲۰ ۳۶۰ نقطه در اینچ
360 x 120 ppp unidirectionnel
هم پوشانی کامل بدون جهت ۳۶۰ نقطه در اینچ
360 ppp chevauchement complet unidirectionnel
ریز بافت بدون جهت ۳۶۰ ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 x 360 ppp entrelacement doux unidirectionnel
FOL بدون جهت ۳۶۰ ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 x 360 ppp FOL unidirectionnel
FOL2 بدون جهت ۳۶۰ ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 x 360 ppp FOL2 unidirectionnel
MW2 بدون جهت ۳۶۰ ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 x 360 ppp MW2 unidirectionnel
هم پوشانی کامل بدون جهت ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 ppp, chevauchement complet unidirectionnel
چهار گذر بدون جهت ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 ppp quatre passages unidirectionnel
ریزبافت بدون جهت ۷۲۰ ۱۴۴۰ نقطه در اینچ
1440 x 720 ppp, entrelacement doux unidirectionnel
FOL بدون جهت ۷۲۰ ۱۴۴۰ نقطه در اینچ
1440 x 720 ppp FOL unidirectionnel
ریزبافت بدون جهت ۷۲۰ ۲۸۸۰ نقطه در اینچ
2880 x 720 ppp entrelacement doux unidirectionnel
FOL بدون جهت ۷۲۰ ۲۸۸۰ نقطه در اینچ
2880 x 720 ppp FOL unidirectionnel
ریزبافت بدون جهت ۱۴۴۰ ۱۴۴۰ نقطه در اینچ
1440 x 1440 ppp entrelacement doux unidirectionnel
FOL بدون جهت ۱۴۴۰ ۱۴۴۰ نقطه در اینچ
1440 x 1440 ppp FOL unidirectionnel
ریزبافت بدون جهت ۱۴۴۰ ۲۸۸۰ نقطه در اینچ
2880 x 1440 ppp entrelacement doux unidirectionnel
FOL بدون جهت ۱۴۴۰ ۲۸۸۰ نقطه در اینچ
2880 x 1440 ppp FOL unidirectionnel
بدون جهت نرم بافت ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 ppp, entrelacement doux unidirectionnel
بدون جهت پیش فرض ۳۶۰ ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 x 360 ppp par défaut unidirectionnel
چهار گذر بدون جهت ۷۲۰ ۱۴۴۰ نقطه در اینچ
1440 x 720 ppp quatre passages unidirectionnel
با کیفیت بالا بدون جهت ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 ppp haute qualité unidirectionnel
چهار گذر بدون جهت ۷۲۰ ۲۸۸۰ نقطه در اینچ
2880 x 720 ppp quatre passages unidirectionnel
چهار گذر بدون جهت ۱۴۴۰ ۱۴۴۰ نقطه در اینچ
1440 x 1440 ppp quatre passages unidirectionnel
چهار گذر بدون جهت ۱۴۴۰ ۲۸۸۰ نقطه در اینچ
2880 160 x 160 1440 ppp quatre passages unidirectionnel
بدون جهت با کیفیت بالا ۳۶۰ نقطه در اینچ
360 ppp haute qualité unidirectionnel
بدون جهت نرم بافت ۳۶۰ ۷۲۰ نقطه در اینچ
720 x 360 ppp, entrelacement doux unidirectionnel
بدون جهت نرم بافت ۷۲۰ ۱۴۴۰ نقطه در اینچ
1440 x 720 ppp, entrelacement doux unidirectionnel
بدون جهت نرم بافت ۷۲۰ ۲۸۸۰ نقطه در اینچ
2880 x 720 ppp, entrelacement doux unidirectionnel
نقطه، نقطه، نقطه
Trois petits points.
نقطه به نقطه
Point à point
جهت
Direction
جهت
Relèvement 
جهت
Orientation 160