ترجمه "اضطراری برای بهداشت عمومی" به زبان فنلاندی:


  فرهنگ لغت فارسی-فنلاندی

اضطراری - ترجمه : برای - ترجمه : عمومی - ترجمه : بهداشت - ترجمه : برای - ترجمه : عمومی - ترجمه : عمومی - ترجمه : برای - ترجمه : عمومی - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

بهداشت
Pesulassa? Jep.
مورد اضطراری
Hätätilanne!
وصلۀ پالایۀ جایگزینی رشتۀ عمومی برای KTTSName
KTTS ohjelman liitännäinen, joka korvaa merkkijonojaName
وصلۀ پالایۀ انتخاب کنندۀ گویندۀ عمومی برای KTTSName
KTTS ohjelman liitännäinen puhujan valitsemiseksiName
وصلۀ پالایۀ انتقال XML عمومی برای KTTSName
Yleinen XML muuntimen suodatin liitännäinen KTTS ohjelmalleName
مجوز عمومی برای خواندن پیامهای اتاق گپ
Sinulla ei ole oikeutta kirjoittaa valittuun tiedostoon
مجوز عمومی برای خواندن پیامهای اتاق گپ
Sinulla ei ole kirjoitusoikeutta valittuun kansioon
برای وارسی امضا ، کلید عمومی وجود ندارد
Ei julkista avainta allekirjoituksen tarkistamiseen
عمومی
Yleisetimageplugins shortcuts
عمومی
Yleinen
عمومی
Yleisetfont usage
عمومی
Yleistä
عمومی
Yleiset
عمومی
Yleiset
عمومی
Perusasetukset
عمومی
Julkinen
عمومی
YleisetAdvanced mail filter settings.
عمومی
Yleiset
خروج اضطراری رو بزن.
Hyppää.
سوزنبان 40 موقعیت اضطراری
Opastinmies 40, hätätilanne!
تنظیمات عمومی
Kokeile kaikkia asetuksia.
پیکربندی عمومی
Yleiset asetukset
مستندات عمومی
Yleinen dokumentaatio
تنظیمات عمومی
Yleiset asetukset
پیوستگی عمومی
Affiini muunnos
گزینه های عمومی
Yleiset asetukset
گزینه های عمومی
Perusasetukset
گزینه های عمومی
Yleiset valinnat
کلید عمومی
Julkinen avain
پیکربندی عمومی
Koneprofiilit
پوشۀ عمومی
Julkinen kansio
پاسخ عمومی
Vastaa julkisesti
ویژگیهای عمومی
Yleisasetukset
فقط عمومی
Vain julkinen
گزینه های عمومی
Yleisasetukset
تنظیمات عمومی
Yleisasetukset
گزینه های عمومی
Yleiset optiot
اطلاعات عمومی
Yleiset tiedot
ویژگیهای عمومی
Yleiset ominaisuudet
DeskJet عمومی
Yleinen DeskJet
خورانندۀ عمومی
Yleissyöttö
تنظیمات عمومی
Yleiset
برپایی عمومی
Yleiset asetukset
عمومی میخونی
Luetko Vogueta?
قوانين بهداشت نيويورک سيتى
New York Cityn järjestyssäännöt.