ترجمه "بیماری غیر قابل برگشت" به زبان فنلاندی:


  فرهنگ لغت فارسی-فنلاندی

بیماری - ترجمه : بیماری - ترجمه : بیماری - ترجمه : بیماری - ترجمه : برگشت - ترجمه : بیماری - ترجمه : غیر - ترجمه : بیماری - ترجمه : برگشت - ترجمه : بیماری - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

گواهی غیر قابل اعتماد
Varmenne ei ole luotettu
تقریبا غیر قابل تحمله
Tämä on lähes sietämätöntä.
حريم غير قابل برگشت
Ei mahdollisuutta valita.
من غیر قابل کنترل ام
Olen hullun tien tallaaja!
غیر قابل تحمله باور کردنی نیست
Oh, kurjaa, sietämätöntä, väärää!
هر روز غیر قابل پیش بینی...
Päivästä toiseen samanlaisia.
این کاملا غیر قابل اجتناب است.
Totuus on väistämätön.
و معجزات غیر قابل تحمل گردن منو شکونده.
Ja järjestitte minut myös helvetinmoiseen kuseen.
قدرتی که برای خیلی از ماها غیر قابل دسترسیه
Voimat, jotka ovat useimmille saavuttamattomia.
فساد و بیماری.
Sairaat ihmiset myyvät itseään.
غیر استاندارد خیلی غیر استاندارد
Oikein seksikäs.
غیر ممکنه این غیر ممکنه
Se on mahdotonta!
غیر بازگشتی
Ei rekursiivinen
غیر سری
Luokittelematta
غیر چسبناک
Ei tahmea
غیر فلزی
Epämetallit
غیر فلزی
Epämetallit
غیر فلزی
Sivupalkki
غیر فلزی
Tallenna spektri
غیر شفاف
Peitetty
غیر سری
Julkinen
غیر ممكنه
Se on mahdotonta.
برگشت به دنيا برگشت به دنيا
Takaisin todellisuuteen. Takaisin todellisuuteen.
ويل برگشت
Kane palasi.
برادرم برگشت
Palasiko veljeni kotiin?
اون برگشت .
Eddie muutti takaisin.
! پيتي برگشت
Petey on tullut takaisin!
اون برگشت
Hän palaa.
مسا برگشت
Mät tulit!
قدرتمون برگشت
Virta palasi
هيولا برگشت
Hirviö palattes!
نيرو برگشت
Tehot palasivat!
هي.کي برگشت
Milloin hän tuli? Kolmelta.
اون برگشت
Se tulee taas!
خودم رو توی موقعیت خطرناکی دیدم و کارهای غیر قابل توضیحی انجام دادم
Löydän itseni oudoista tilanteista ja teen selittämättömiä asioita.
بستن خودکار برچسبهای غیر اختیاری و غیر تک
Sulje ei valinnaiset tagit automaattisesti
غیر یکنواختی جعبه ها
Laatikon epäyhtenäisyys
دوره غیر ممکنComment
Mahdoton rataComment
پشتیبانی غیر لاتین
Tuki muille kuin latin1 merkistölle
ترسیم غیر شفاف
Piirrä läpinäkymättömänä
غیر از رقم
Ei luku
خطای غیر مستند
Dokumentoimaton virhe
تماس غیر بلوکی
Salli yhteystieto
Tux غیر پویاDescription
Animoimaton TuxDescription
پروندۀ غیر محلی
Ei paikallinen tiedosto