ترجمه "اداره ثبت شرکتها" به زبان لتونی:


  فرهنگ لغت فارسی-لتونی

اداره - ترجمه : ثبت - ترجمه : ثبت - ترجمه : اداره - ترجمه : ثبت - ترجمه : اداره ثبت شرکتها - ترجمه : ثبت - ترجمه : ثبت - ترجمه : اداره - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

اداره
Birojs
اداره
Ofiss
اداره
Birojs
ثبت
Reģistrēšana
ثبت
Reģistrs
ثبت
Žurnalēšana
تلفن اداره
Biroja tālrunis
اداره 1
Birojs 1
اداره 2
Birojs 2
اداره پلیس..
911.
شرکتها دنبال چیزای سریعتر و به صرفه تر هستن.
Uzņēmumi visu grib ātrāk un lētāk.
اداره ثبت اختراع آمريکا تنها مرجع قانوني رسيدگي به اين طور شکايت هاست.
ASV Patentu birojs ir vienīgais tiesas orgāns, kuram vajadzētu kārtot šo strīdu.
روش ثبت
Reģistrēts
ثبت پیام
Paziņojumu žurnāls
ثبت پشتیبانی
Kopēšanas vēsture
ذخیرۀ ثبت...
Saglabāt vēsturi...
ثبت نمایه
Indeksa vēsture
بازگرداندن ثبت
Atjaunot logu
وارسی ثبت
Salīdzināt logu
ذخیرۀ ثبت...
Saglabāt vēsturi...
پرونده های ثبت
vēstures faili
ذخیرۀ ثبت...
Saglabāt vēsturi...
چاپ ثبت...
Drukāt vēsturi...
ثبت پرونده
Žurnāla fails
ثبت کاربر
Saglabāt Reģistru...
ثبت کارساز
Saglabāt Reģistru...
دادۀ ثبت
Reģistrācijas dati
ثبت تغییر
Izmaiņu saraksts
ثبت DBUS
D Bus reģistrācija
پروندۀ ثبت
Žurnāla fails
سطح ثبت
Žurnalēšanas līmenis
ثبت کردن
Žurnāls
ثبت PPP
PPP žurnāls
ثبت ماهانه
Ikmēneša žurnāls
جزئیات ثبت
Žurnalēšanas detaļas
جزئیات ثبت
Slēpt detaļas
گزینه های ثبت
Žurnalēšanas opcijas
پروندۀ ثبت
Žurnāla fails
ثبت کردن
Žurnāls
تنظیمات ثبت
Žurnāla uzstādījumi
بدون ثبت
Bez žurnalēšanas
دستیابی ثبت
Piekļuves žurnāla fails
خطای ثبت
Kļūdu žurnāls
صفحۀ ثبت
Lapu žurnāls
سطح ثبت
Žurnalēšanas līmenis