ترجمه "برای بحث بیشتر" به زبان لتونی:


  فرهنگ لغت فارسی-لتونی

بحث - ترجمه : برای - ترجمه :
Par

بیشتر - ترجمه : بیشتر - ترجمه : برای - ترجمه : برای - ترجمه : برای - ترجمه : بیشتر - ترجمه : برای - ترجمه : بیشتر - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

اون اتاق بیشتر برای لذت بردنه
Drīzāk tā ir baudas istaba.
! بحث نداريم
Tas nav apspriežams.
برای اطلاعات بیشتر به مستندات مراجعه کنید.
Vairāk informācijas atradīsiet dokumentācijā
KSudoku ، بازی Sudoku و بیشتر برای KDEName
KSudoku, sudoku spēle un vēl priekš KDEName
بیشتر
Vairāk
بیشتر
Dienvidkoreja
بیشتر
vairāk
بیشتر
Ziemeļkoreja
بیشتر
Dienvidkoreija
بیشتر
lielāks kā
بیشتر...
...
بیشتر...
Vairāk...
برای مساعدت بیشتر ، با سرپرست کارساز تماس بگیرید.
Papildu palīdzībai sazinieties ar severa administratoru.
اطلاعات بیشتر...
Vairāk informācijas...
مخروطیهای بیشتر
Loki
نکات بیشتر
Citas piezīmes
گزینه های بیشتر
Citi iestatījumi
اطلاعات بیشتر...
Papildinformācija...
بیشتر از
Lielāks par
گزینه های بیشتر
Teksta opcija
گزینه های بیشتر
Nākotnes vērtība
بیشتر از
lielāks kā
اطلاعات بیشتر...
No changes made
مدخلهای بیشتر
Vairāk ierakstu
شایدم بیشتر
Vai vairāk!
زمان بیشتر.
Laika dēļ.
بیشتر از...
Ilgāk nekā...
بحث داره پيچيده ميشه.
Tas būs grūti.
اگه بحث منابع است
Ja tas ir resursu dēļ, ar prieku varu veikt ziedojumu.
پس، بحث سر چيه
Par ko tad mēs runājam?
بحث سر حکم زندانه
Par cietumsodu.
هنوز جاي بحث دار
Par to var strīdēties.
گزینه ی ناشناخته برای اطلاعا بیشتر از help options استفاده کنید.
nezināma opcija, lietojiet help options , lai uzzinātu vairāk.
برای مستندات جزئی بیشتر روی Konqueror اینجا را فشار دهید
Detalizētāku Konqueror dokumentāciju jūs varat atrast šeit.
مشخص کردن برای پرونده های RPM Spec ، پرل ، Diff و بیشتر
RPM, Perl, Diff un cita veida failu izcelšana
مشخص کردن برای RPM Spec Files ، Perl ، Diff و بیشتر
Izcelšana RPM Spec Failiem, Perl, Diff un citiem
خطای دورنگار برای اطلاعات بیشتر ، به پیام ثبت مراجعه کنید.
Faksa kļūda skatīt žurnāla ziņojumu papildus informācijai.
پنج یا بیشتر
Five or More
پخش کارت های بیشتر
Izdalīt nākamo kārti vai kārtis
پخش کارت های بیشتر
Izdalīt papildus kārtis
و خیلی بیشتر...
un daudz vairāk... A feature of Konqueror
جلوه های بیشتر تصویر
Vairāk attēlu efektu
کژنه ها و بیشتر
Labojumi un vēl
گزینه های بیشتر NFS
Vairāk NFS opciju
گزینه های بیشتر Samba
Vairāk Samba opciju