ترجمه "ضریب انبساط حرارتی" به زبان لتونی:


  فرهنگ لغت فارسی-لتونی

ضریب - ترجمه : انبساط - ترجمه : حرارتی - ترجمه : انبساط - ترجمه : حرارتی - ترجمه : حرارتی - ترجمه : حرارتی - ترجمه : حرارتی - ترجمه : ضریب انبساط حرارتی - ترجمه : ضریب - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

منطقۀ حرارتی
Termālā zona
ضریب نسبت
Malu attiecība custom aspect ratio crop settings
ضریب نسبت
Perspektīvas proporcija
حفظ ضریب نسبت
Saglabāt malu attiecību
نگهداری ضریب نسبت
Saglabāt attiecību
حفظ ضریب نسبت
Perspektīvas proporcija
حفظ ضریب نسبت
Saglabāt attiecību
خط برش ضریب نسبت...
Apciršana ar malu attiecību...
خط برش ضریب نسبت
Apciršana ar malu attiecību
در اینجا جهت ضریب نسبت تحمیل شده را برگزینید.
Izvēlieties malu attiecības orientāciju.
این مقدار ، ضریب اعوجاج نوری اثر چشم ماهی می باشد.
Šī vērtība kontrolē zivs acs optiskā kropļojuma efektu.
ضامن توانایی را برای تغییر ضریب نسبت استنسیلهای برگزیده می زند
Maina iespēju izmainīt perspektīvas proporciju iezīmētiem trafaretiem
مزخرفه زن من ضریب هوشی اش به این کارا نمیرسه
Pilnīgas blēņas!
اگر نظريه انبساط خطي درست باشه پس ، جهان تشکيل ميشه از نه ب عد فضايي
Visums sastāv no 9 telpiskām dimensijām
برای حفظ ضریب نسبت با اندازه های تصویرجدید ، این گزینه را فعال کنید.
Ieslēdziet šo iespēju, ja vēlaties saglabāt attēla malu attiecību.
... سال هاي سال پيش ... در دوره ي انبساط ... ... نژادمون در بين ستاره ها پراکنده شدند ...
Ļoti sen, izplešanās ērā, mūsu rase devās uz zvaigznēm.
سیاره شما در حین چیزی که به اسم عامیانه، انبساط بزرگ نامیده میشه به وجود اومد.
Jūsu planētu atklāja Lielās izplešanās laikā.