ترجمه "عناصر صوتی" به زبان لتونی:


  فرهنگ لغت فارسی-لتونی

صوتی - ترجمه : صوتی - ترجمه : عناصر - ترجمه : صوتی - ترجمه : عناصر - ترجمه : عناصر - ترجمه : عناصر - ترجمه : صوتی - ترجمه : عناصر صوتی - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

صوتی
Audio
صوتی
Akustiskais
عناصر UI
Izvēlēties
عناصر بلوک
Bloku elementi
افزودن عناصر
Pievienot sīkrīkus
همۀ عناصر
Elementa nosaukums
همۀ عناصر
Elementa simbols
همۀ عناصر
Dipolmoments
همۀ عناصر
Elementa dati
همۀ عناصر
Visi elementi
همۀ عناصر
Elementu simboli
همۀ عناصر
Elementu nosaukumi
همۀ عناصر
Elements
عناصر انتقالی
Pēdējais elements
عناصر انتقالی
Pirmais elements
همۀ عناصر
Elementa tips
همۀ عناصر
Visi elementi
همۀ عناصر
s bloka elementi
همۀ عناصر
p bloka elementi
همۀ عناصر
d bloka elementi
همۀ عناصر
f bloka elementi
عناصر انتقالی
Radioaktīvie elementi
همۀ عناصر
Elementu sastāvs
همۀ عناصر
Elements
همۀ عناصر
Visi faili
عناصر انتقالی
Pārejas elementi
همۀ عناصر
Elementi
همۀ عناصر
Mainīt elementu
همۀ عناصر
Ķīmiskie simboli
عناصر انتقالی
Pārejas metāli
عناصر اضافی
Papildu elementi
عناصر نشستها
Sesiju elementi
عناصر محتویName
Konteinera logdaļasName
عناصر پایه ایComment
Pamata logdaļasComment
پرونده های صوتی
Audio datnes
ک دک های صوتی
Audio tests
دستگاه های صوتی
Audio ierīces
رویدادهای صوتی
Ekiga notikumu skaņas
رویدادهای صوتی
Notikumu skaņas
پست صوتی
Balss pasts
پرونده های صوتی
Andi Clemens
پرونده های صوتی
Audio faili
کارت صوتی
Skaņas karte
پرونده های صوتی
Skaņas faili
خروجی صوتی
Audio atskaņošana