ترجمه "نوآوری مدل کسب و کار" به زبان لتونی:


  فرهنگ لغت فارسی-لتونی

نوآوری - ترجمه : نوآوری - ترجمه : کار - ترجمه : کار - ترجمه : مدل - ترجمه : کار - ترجمه : مدل - ترجمه : کار - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

کسب و کار من، مشتري ثابت داره
Es pelnu no pastāvīgajiem klientiem.
منظورم اينکه کسب و کارمون يه هوييگرفت.
Viss gāja uz augšu.
مدل
Garums
مدل
Modelis
مدل
Modelis camera lens
مدل
Režīms
مدل
Modelis
مدل
Modelis
من اين جا سر کسب و کارم!
Esmu te darba darīšanās!
نمایش ساخت و مدل دوربین
Rādīt fotoaparāta ražotāju un modeli
چه اطلاعاتي کسب کردين
Kas mums zināms?
مدل زبانی
Valodas Modelis
مدل کلمه ای
Vārdu bāzēts modelis
مدل زبانی
Valodas modelis
مدل کلمه ای
Uz vārdiem bāzēts modelis
مدل نمودار
Grafika modelis
مدل اتم
Atomi
مدل اتم
Atoma modelis
مدل اتم
AutoOpt molekula
مدل اتم
AtomsNAME OF TRANSLATORS
مدل تلفن
Telefona modelis
مدل چاپگر
Drukas iekārtas modelis
مدل رنگ
KrāsuModelis
مدل چاپگر
Drukas Iekārtas Noklusētais
مدل سي
Modelis C40.
مدل جديد .
Jaunais modelis.
در حال حاضر کسب و کار من با مشکلات زيادي رو به رو شده.
Es to vairs nevaru. Labi.
تنظیم مدل نمودار
Iestatīt grafika modeli
مدل صفحه کلید
Tastatūras modelis
مدل پنجرۀ ایستاDescription
Statisks uz loga sēdētājsDescription
مدل رنگ جاری
Pašreizējais krāsu modelis
گزینش مدل چاپگر
Drukas iekārtas modeļa izvēle
مدل لخت بودم
Un, tavai zināšanai, pliks pozējis.
مدل شيک قديميه
Nolaists šiks?
مدل تي800 اسلحه
MODELIS T 800 REMINGTON
چه مدل قایقیه
Kāda laiva jums ir?
اون تو يه ماشينه مدل و رنگ
Tas ir melns tanks.
و مدل موي ماريا کري رو داري.
Meraijas Kerijas frizūru.
و کار
Un darbā?
چاپ ساخت و مدل دوربین در پایین پرده.
Rādīt fotoaparāta ražotāju un modeli ekrāna apakšā.
داداش، این قضیه ی مدل و اینا خیلی خسته کننده س
Randiņi ar modelēm izsmeļ spēkus.
مدل موهات رو عوض کني آرايشگر ما فقط همينطوري و مدل ملواني بلده. واسه همين...
Vai tu gribētu pamainīt griezumu?
مدل رنگ مقیاس خاکستریName
Pelēktoņu krāsu modelisName
مدل رنگ چاپگر جاری
Pašreizējais krāsu modelis
مدل لوکسش کجاست پس
'Kur ir luksusa versija'