ترجمه "در دوره به دلیل" به زبان لیتوانیایی:


  فرهنگ لغت فارسی-لیتوانیایی

در - ترجمه : دوره - ترجمه : در - ترجمه : در دوره به دلیل - ترجمه : به - ترجمه :
į

دلیل - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

به چه دلیل
, Ką jie pasakė buvo tiesa, teisingai?
دلیل
priežastis
آخه به چه دلیل
Na, kodėl po velnių ne?
ولی همیشه همینجوریه به فلان دلیل نمیتونی به بهمان دلیل نمیتونی
Būtent tai darai negali dėl to, negali dėl ano.
این دلیل بودن من در اینجاست
Dėl šito aš esu čia.
دلیل ناشناخته
Nežinoma priežastis
دلیل فنی
Techninė priežastis
بی دلیل
Niekas.
. به دست الف هاي ماهر در دوره او ل
Juos nukalė Pirmojo amžiaus vakariniai elfai.
دوره
Epocha
دوره
Periodas
دلیل انتقال آقای بنتام به گوام
Dėl kokios priežasties pervežate poną Bentamą į Guamą?
به چند تا دلیل گوش کن
Pasiklausykit manęs.
من دلیل دارم
Aš turiu alibi!
دوره دشوارName
Hard a PortName
دوره آسانComment
Kolf trasaComment
دوره دشوارComment
Hard a PortComment
دوره متوسطName
Name
دوره آموزشیComment
Kolf trasaComment
خيلي دوره
Toli?
دوره آزادي
Laisvės amžius.
چقدر دوره
Ar toli?
خيلي دوره
Per toli!
خيلي دوره
Labai toli.
درخواست IPP به دلیل ناشناخته ای خراب شد.
IPP paklausimas nepavyko dėl nežinomos priežasties.
درخواست IPP به دلیل نامعلومی خراب شد
IPP paklausimas nepavyko dėl nežinomos priežasties.
... تنها و تنها به یک دلیل اینجاییم
Dėl vienos vienintelės priežasties.
... اون به دوره ميانسالى رسيده بود
Buvo įžengęs į trečią dešimtį.
.يالا. دوره ما به سر اومده
Nagi. Mums jau laikas.
که خیلی از واقعیت به دوره
Toliau nutolti nuo tiesos jau nebegalima.
دلیل اثبات حرفمم سزاره.
Cezaris yra įrodymas.
شما یک دلیل خوب برای شرکت در حراج دارید،
Savo aukcione mes turime jums nuostabių paveikslų dėl labai kilnaus tikslo.
دوره غیر ممکنComment
Kolf trasaComment
ماله دوره گرده
ne. taip.
آره ، خيلي دوره
Bet jie rado Nikę.
اون خيلي دوره
Per toli.
دوره م درنه ديگه.
Šiuolaikinis pasaulis.
اون خیلی دوره
Ji toli.
از خونه دوره.
Toli nuo namų.
آره، واقعا دوره
Toli.
چقدر دوره مگه
Tai kur?
دوره کارورزي تابستوني رو در کلينيک ريتزينگر گذروندي
Vasaros praktika Reizengero klinikoje.
حتي در طول دوره ي جنگ و حمله.
Jis sakė, kad tai jam padeda geriau mastyti.
طبیعی, به دلیل سبک کارهایی که درگیرش هستند.
Natūralia, atsižvelgiant į jų užsiėmimo pobūdį.
برای اینکه به زنم هدیه بدم دلیل لازمه
Man reikia pasiaiškinimo, kad dovanočiau savo žmonai dovanas?