ترجمه "قطره پول" به زبان مجاری:


  فرهنگ لغت فارسی-مجارستانی

پول - ترجمه : پول - ترجمه : پول - ترجمه : قطره - ترجمه : قطره - ترجمه : قطره پول - ترجمه : قطره - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

يک قطره يک قطره
Egy csepp...
اندازۀ قطره
Cseppméret
سایۀ قطره
Árnyékok
قطره پاش
Szökökút?
تا اخرين قطره.
Most?
قطره شیطون هزارچهره!
Te nyughatatlan kis csöppség!
نه ، حتي يك قطره
Egy cseppet sem!
قطره پاش جديد هست
Ez az új szökökút?
تا آخرين قطره خونت
Utolsó cseppig?
. آرتي يه قطره بريز .
Artie!
يه قطره ي بزرگتر رو درست مي کنه نه دو قطره
meg még egy csepp,... az egy nagy csepp, és nem kettő.
يه قطره هم نخور . اوووه!
Nem fiam, egy cseppet sem.
قطره به کدوم طرف ميپيچه
Merre fog lecsöpögni?
پول,پول,پول,پول پول,پول,پول,پول
A föld csak attól jár! Money, money, money, money Money, money, money, money
پول,پول,پول,پول پول,پول,پول,پول
Money, money, money, money Money, money, money, money
پول,پول,پول,پول پول,پول,پول,پول
Money, money, money, money Money, money, money, money
پول,پول,پول پول,پول,پول
On being poor. Money, money, money Money, money, money
پول,پول,پول پول,پول,پول
Money, money, money Money, money, money
پول,پول,پول
Money, money, money
پول، پول، پول !
Mani, mani, mani!
پول، پول، پول.
Dollár lesz belőletek.
اوه . . گفتم يه قطره نه اينکه !
Adj egy csöppet.
قطره بدید، قرص ها خوب نیستن
Cseppentőset kérek!
پول، پول،..
Pénz, pénz ...
يه قطره اش رو هم نريختم عزيزم
Senki nem gondolta, hogy ez fog történni Marieval.
اين فقط يه قطره توي سطله،آقا.
Úgyhogy ez csak egy csepp a tengerben!
ویتامین هاتون رو قرص بدم یا قطره
Tessék, a vitaminok! Tablettát, vagy cseppentőset?
يه ذره برام بشاش زودباش،چند قطره
Egy pici pipit! Rajta. Csak pár cseppet.
به اندازه نيازتون پول بدست بياريد پول,پول,پول,پول
Get a little, get a little Money, money, money, money
پول , پول مياره
A kenyér az kenyér.
فقط يه قطره خون حاوي ميلياردها رشتهدي.ان.اي... ساختمانقالبهايموجوداتهست...
Egy csepp vér tőbb milliárd DNS láncot tartalmaz, amelyek az élet építőkővei.
مثل آتشفشان توش فوران کني سوو يه قطره
Egy csöppet, nem egy merőkanálnyit, csak egy csöppet!
فقط چند قطره تا به روغنكاری مطلوب برسید
Néhány csepp megadja a kívánt síkosságot.
ميخوايم تا آخرين قطره خونت رو، بچلونيم بيرون.
Leszívjuk a véredet.
پول ندارم پول ندارم
Nincs dohányom.
پول
Pénz
پول
Nincs
پول
pénz
پول .
A pénz!
پول
Pénzünk?
پول
Pénzt? Fecsérlés lenne.
پول... .
Egy zsaru az én helyzetemben?
پول
Esetleg pénzre?
پول
Ez nem pénzkérdés. A kép holnap jelenik meg.
پول
Money.