ترجمه "موقعیت دائمی" به زبان مجاری:


  فرهنگ لغت فارسی-مجارستانی

دائمی - ترجمه : موقعیت - ترجمه : موقعیت دائمی - ترجمه : موقعیت - ترجمه : دائمی - ترجمه : موقعیت - ترجمه : موقعیت - ترجمه : موقعیت دائمی - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

دائمی
állandó
دائمی کردن پنجره
Az ablak maradjon meg
حذف دائمی پیامهای منقضی
A lejárt üzenetek végleges törlése
موقعیت
Pozíció
موقعیت
Pozíció
موقعیت
Munkakör
موقعیت
Pozíció
موقعیت
Kezdés
موقعیت
Hely
موقعیت
Elforgatás PBQShortcut
موقعیت
Elforgatás KBQShortcut
موقعیت
Opciók
موقعیت
Hely
موقعیت
Beosztás
موقعیت پیوند
Dokkolási pozíció
موقعیت متن
Szövegpozíció
موقعیت تصادفی
Véletlenszerű pozíció
موقعیت علامت
Az előjel helye
موقعیت محاوره
Helyzet
بازنشانی موقعیت
A pozíció alaphelyzetbe hozása
موقعیت هدف
Célpozíció
موقعیت اول
Első pozíció
موقعیت دوم
Második pozíció
زاویۀ موقعیت
Pozíciószög
موقعیت تصویر
Képpozíció
موقعیت شیار
A pozíció követése
موقعیت متن
Forráspozíció
موقعیت برچسب
Sortördelési pozíció
موقعیت X
X pozíció
موقعیت Y
Y pozíció
تنظیم موقعیت...
A pozíció beállítása...
موقعیت آغاز
Kezdőpozíció
موقعیت تصویر
Képpozíció
. موقعیت عالیه
Ez az ideális hely.
موقعیت چیه
Miről van szó?
موقعیت پیوند ناشناخته
Ismeretlen dokkolási pozíció.
موقعیت میله تب
A fülsáv helye
جزئیات داده های موقعیت
Részletek Pozícióadatok
نگه داشتن موقعیت
A pozíció megtartása
تنظیم موقعیت مکان نما
Aláírás beszúrása a kurzornál
موقعیت Horizontal alignment
Pozíció
موقعیت شرح تصویر
A jelmagyarázat helye
موقعیت صفر درجه
A nulla fok helye
هم ترازی موقعیت عناصر
A grafikai elemek igazítása
موقعیت رمز میله ای
A vonalkód helye