ترجمه "برگرفته از" به زبان نروژی:


  فرهنگ لغت فارسی-نروژی

از - ترجمه :
Av

از - ترجمه : از - ترجمه : برگرفته از - ترجمه : برگرفته از - ترجمه : از - ترجمه : برگرفته از - ترجمه : از - ترجمه : از - ترجمه : از - ترجمه :
کلید واژه ها : Siden Over Dødens Inspirert Hendelser Minne

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

برگرفته از كتاب مستعمرات آمريكايي .
TRE MENN, DE SISTE AV ET UTDØENDE FOLK,
من فقط شروعش كردم برگرفته شده از واقعيت
Tittelen er Den tredje mannen.
و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود،
når himmelen flås vekk,
و کافران گفتند که خدای رحمان فرزند برگرفته!
De sier også Den Barmhjertige har lagt seg til barn.
و ما انسان را از گ لی خشک که برگرفته از لجنی متعف ن و تیره رنگ است، آفریدیم.
Vi skapte mennesket av fuktig leire.
آيا از آنچه مى آفريند، خود، دخترانى برگرفته و به شما پسران را اختصاص داده است
Skulle Han ha skaffet seg døtre av det Han skaper, og utsett sønnene for dere?
ساخته شده توسط خود صومعه ها که... اسمش رو برگرفته از خط رز اصلي گذاشتند
Det ble bygd av tempelridderne selv, oppkalt etter roselinjen
آيا او از ميان مخلوقاتش براى خود دختران برگرفته و پسران را خاص شما كرده است
Skulle Han ha skaffet seg døtre av det Han skaper, og utsett sønnene for dere?
آيا از آنچه مى آفريند، خود دختران را برگرفته و شما را به داشتن پسران برگزيده است
Skulle Han ha skaffet seg døtre av det Han skaper, og utsett sønnene for dere?
و (به خصوص از عذاب شدید او) بترساند کسانی را که می گویند خداوند فرزندی را (به نام عیسی یا ع ز یر یا فرشتگان، برای خود) برگرفته است. إ ت خ ذ ساخته است. برگرفته است.
Og for å advare dem, som sier Gud har lagt seg til barn.
و بترساند آنان را که گفتند خدا فرزندی (برای خود) برگرفته است.
Og for å advare dem, som sier Gud har lagt seg til barn.
آیا از آنچه خدا می آفریند، دخترانی برای خود برگرفته و شما را به داشتن پسران برگزیده است
Skulle Han ha skaffet seg døtre av det Han skaper, og utsett sønnene for dere?
و ای کاش می دیدی چون (کافران) وحشت زده اند پس هرگز گریزی نمانده است و از جایی نزدیک برگرفته شدند.
Om du bare kunne se når de gripes av frykt, og ikke kan unnkomme, og tas fast, fra nært hold!
یا از آنچه می آفریند، برای خویش دخترانی برگرفته، و شما را با (دادن) پسران (بر خود) برگزیده است
Skulle Han ha skaffet seg døtre av det Han skaper, og utsett sønnene for dere?
روزی که از ساق (و سوق اعمالشان) پرده برگرفته شود به سجده فراخوانده شوند، پس نتوانند (سجده کنند).
Den dag man binder opp om seg i påvente av at noe skal skje, og de beordres til å falle ned, så kan de ikke.
آیا آگهی یافت بر ناپیدا یا برگرفته است نزد خدای مهربان عهدی را
Har han vel innblikk i det skjulte? Eller har han gjort avtale med den Barmhjertige?
و (همچنین) کسانی را که گفتند خدا فرزندی (برای خود) برگرفته هشدار دهد.
Og for å advare dem, som sier Gud har lagt seg til barn.
آنان دارای شفاعت نیستند، جز آن کس که نزد (خدای) رحمان پیمانی برگرفته است.
da kan de ikke få noen til å legge inn et ord, unntatt den som har fått avtale med den Barmhjertige.
و گفتند (خدای) رحمان فرزندی برگرفته. او منز ه است، بلکه (آنان) بندگانی گرامی شده اند.
De sier Den Barmhjertige har lagt seg til barn. Ære være Ham!
گفت من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک و برگرفته از لجنی متعف ن و تیره رنگ آفریدی، سجده کنم!!
Han svarte Jeg vil ikke falle et menneskevesen til fote som Du har skapt av fuktig leire.
و یاد کن هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری از گ ل خشک که برگرفته از لجنی متعف ن و تیره رنگ است، می آفرینم.
En gang sa Herren til englene Jeg vil skape mennesket av fuktig leire!
آيا پنداشتيد كه پروردگارتان شما را به داشتن پسران اختصاص داده، و خود از فرشتگان دخترانى برگرفته است حقا كه شما سخنى بس بزرگ مى گوييد.
Er det slik at Herren har hedret dere med sønner, mens Han selv har lagt seg til døtre blant englene? Sannelig, det er svære ting dere sier!
معبود شما تنها (آن) خدایی است که جز او هرگز معبودی نیست. و علمش همه چیز را در برگرفته است.
Deres Gud er Gud alene, uten Ham finnes ingen gud! Han omfatter alt i sin visdom.
چه کسی بهدین تر از کسی است که روی دل به درگاه خدا آورد و نیکوکار باشد و از آیین پاک ابراهیم پیروی کند و خداوند ابراهیم را همچون دوست خود برگرفته است
Hvem er bedre faren når det gjelder religion enn den som innordner seg under Gud, handler vel og følger Abrahams, Gud søkerens lære? Gud tok Abraham til venn!
آیا خدا شما را به فرزندان پسر برگزیده و خود از فرشتگان دخترانی برگرفته است ! این رأی و گفتار شما (مشرکان، افترایی عظیم و گناهی) بسیار بزرگ است.
Er det slik at Herren har hedret dere med sønner, mens Han selv har lagt seg til døtre blant englene? Sannelig, det er svære ting dere sier!
آنگاه كه آتشى ديد، پس به خانواده خويش گفت درنگ كنيد كه من آتشى ديدم، شايد پاره اى برگرفته از آن براى شما بيارم يا بر آن آتش رهنمونى بيابم.
Jeg har oppdaget en ild. Kanskje jeg kan hente varme fra den, eller jeg kan finne ledelse ved ilden.
جز اين نيست كه خداى شما الل ه است كه هيچ خدايى جز او نيست و علمش همه چيز را در برگرفته است.
Deres Gud er Gud alene, uten Ham finnes ingen gud! Han omfatter alt i sin visdom.
همانا آنان که آوردند تهمت را گروهی هستند از شما مپنداریدش بد برای شما بلکه آن خوب است برای شما هر مردی از ایشان است آنچه دست آورد است از گناه و آنچه برگرفته است بیشی از آن را از ایشان برای او است عذابی بزرگ
Anse ikke dette som noe ondt for dere, det er tvert imot godt. Hver enkelt av dem skal belastes det han har fortjent av synd, og hovedmannen, ham venter en svær straff.
ای مشرکان! آیا پروردگارتان با ترجیح دادن شما بر خود شما را به دارا بودن پسران، برگزیده و برای خود از فرشتگان، دخترانی برگرفته یقینا از روی دروغ و اتهام سخنی بزرگ و ناروا می گویید.
Er det slik at Herren har hedret dere med sønner, mens Han selv har lagt seg til døtre blant englene? Sannelig, det er svære ting dere sier!
و گفتند خدا فرزندی (برای خود) برگرفته. (او) منز ه است. بلکه هر چه در آسمان ها و زمین است، تنها از آن اوست (و) همه(ی آفریدگان) برای او (بندگان و) خاضعانند .
Ære være Ham! Nei, alt som er i himlene og på jord tilhører Ham, alt er Ham underdanig.
و (ما) می خواهیم بر کسانی که در زمین ناتوان برگرفته شده اند منت نهیم و آنان را پیشوایان (دیگران) کنیم، و وارثان (فرعونیان) قرارشان دهیم.
Men Vi ønsket å vise nåde mot dem som var undertrykket i landet,
یاد کن هنگامی را که موسی به خانواده اش گفت به راستی من آتشی را از دور دیدم، به زودی خبری از آن برای شما می آورم، یا از آن شعله ای برگرفته به شما می رسانم تا خود را گرم کنید،
Moses sa til sin familie Jeg har fått øye på en ild. Jeg skal bringe dere underretning om den, eller bringe dere en brann, om dere måtte ønske å varme dere.
و از چیزی که به آن علم نداری بلکه برگرفته از شنیده ها، ساده نگری ها، خیالات و اوهام است پیروی مکن زیرا گوش و چشم و دل که ابزار علم و شناخت واقعی اند مورد بازخواست اند.
Fest deg ikke ved ting du ikke har kjennskap til. Øre, øye og hjerte alt dette vil det bli spørsmål om.
سامری گفت من چیزی را دیدم که قوم ندیدند، من مشتی خاک از اثر قدم رسول (حق، جبرئیل) برگرفته و (در گوساله) ریختم و نفس من چنین (فتنه انگیزی را) به نظرم جلوه داد.
Og han svarte Jeg har sett hva de ikke kunne se. Jeg tok opp en håndfull jord fra Sendebudets spor, og strødde den utover.
آیا از میان چیزهائی که خدا می آفریند، دختران را برای خود برگزیده است و پسران را ویژه ی شما کرده است إت خ ذ برگزیده است. برگرفته است. أ ص ف اک م برای شما انتخاب کرده است (نگا اسراء 40).
Skulle Han ha skaffet seg døtre av det Han skaper, og utsett sønnene for dere?
و بگو هرستایش (شایسته) برای خداست که نه فرزندی برگرفته و نه برای او در جهان داری شریکی بوده و نه برایش سرپرستی از (روی) خواری بوده است. و او را بزرگ بدار، بزرگ داشتنی (شایسته).
Og si Lov og pris hører Gud til, som ikke har lagt seg til barn, som ingen har å dele herredømmet med, som ikke har noen hjelper utav svakhet! Pris Hans storhet, med stor pris!
(یهودیان و مسیحیان و مشرکان) می گویند خداوند مهربان فرزندی برای خود برگرفته است! قال وا مراد مسیحیان و یهودیان (نگا توبه 30) و مشرکان قریش است (نگا زخرف 19).
De sier også Den Barmhjertige har lagt seg til barn.
اين کلمه ترکيبي برگرفته از دو اسم بنيتو موسيليني و ناپلئون بناپارت مي باشد نماد دو ضربدر اشاره غير مستقيم به نماد صليب شکسته دارد و البته معادل انگليسي دو ضربدر به معناي خيانت نيز مي باشد
DIKTATOREN
گفتند خدا فرزندی برای خود برگرفته. او منز ه (و) بی نیاز است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. بر این (ادعا) نزد شما هیچ گونه (برهان و) سلطه ای نیست. آیا چیزی را که نمی دانید، به دروغ بر خدا می بندید
Ære være Ham, Han er selvtilstrekkelig, Ham tilhører alt i himlene og på jord! Dere har ingen autorisasjon for dette!
و بگو ستایش مخصوص خداست که نه هرگز فرزندی برگرفته و نه شریکی در ملک خود دارد و نه هرگز عزت و اقتدار او را نقصی رسد که به دوست و مددکاری نیازمند شود، و پیوسته ذات الهی را به بزرگترین اوصاف کمال ستایش کن.
Og si Lov og pris hører Gud til, som ikke har lagt seg til barn, som ingen har å dele herredømmet med, som ikke har noen hjelper utav svakhet! Pris Hans storhet, med stor pris!
از مرگ , از درد
Redd for smerte, redd for å dø.
از اينطرف، از نرده ها
Denne veien.
از چي از تو
For hva?
.از
Takk.
.از
Det var da leit.