ترجمه "اتصال سربار" به زبان هندی:


  فرهنگ لغت فارسی-هندی

اتصال - ترجمه : اتصال - ترجمه : اتصال - ترجمه : اتصال - ترجمه : اتصال - ترجمه : سربار - ترجمه : سربار - ترجمه : سربار - ترجمه : اتصال - ترجمه : اتصال - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

اتصال
कन क शन
اتصال...
ज ड रह ह ...
اتصال
कन क ट
اتصال
कन क शन ह रह ह
جاودانه در آن عذاب می مانند و در روز قیامت سربار بدی برای آنهاست
ऐस द न सद व इस वब ल म पड रह ग और क य मत क द न उनक हक म यह बह त ह ब र ब झ स द ध ह ग
جاودانه در آن عذاب می مانند و در روز قیامت سربار بدی برای آنهاست
और उस ह ल म हम श रह ग और क य ह ब र ब झ ह क़य मत क द न य ल ग उठ ए ह ग
اتصال یا عدم اتصال یک دستگاه INDI.
आईएनड आई उपकरण क कन क ट य ड सकन क ट कर .
اتصال مجدد هنگام خطا یا اتصال قطع شده
त र ट य कन क शन ट टन पर फ र स कन क ट कर
اتصال نامعتبر
अम न य द श ब ल क ड
اتصال خودکار
स वत ज ड व
قطع اتصال
ड स कन क ट
اتصال مجدد
फ र स कन क ट कर
فاصلۀ اتصال
कन क शन जगह
گزینش اتصال
कन क शन चयन
حذف اتصال
कन क शन म ट ए
اتصال پیش فرض
ड फ ल ट कन क शन
اتصال دور...
र म ट कन क शन...
اتصال دور
र म ट कन क शन
نوع اتصال
कन क शन क स म
اتصال به
इस पर कन क ट ड
زمان اتصال
समय स कन क ट ड
نوع اتصال
कन क शन क स म
خرابی اتصال
कन क शन असफल
اتصال جدید
नय कन क शन
پذیرفتن اتصال
कन क शन स व क र
خرابی اتصال
कन क शन असफल.
اتصال ۰۱Name
कन क शन ०१Name
اتصال ۱۰Name
कन क शन १०Name
اتصال ۱۱Name
कन क शन ११Name
اتصال ۱۲Name
कन क शन १२Name
اتصال ۰۲Name
कन क शन ०२Name
اتصال ۰۳Name
कन क शन ०३Name
اتصال ۰۴Name
कन क शन ०४Name
اتصال ۰۵Name
कन क शन ०५Name
اتصال ۰۶Name
कन क शन ०६Name
اتصال ۰۷Name
कन क शन ०७Name
اتصال ۰۸Name
कन क शन ०८Name
اتصال ۰۹GenericName
कन क शन ०९GenericName
آزمون اتصال
कन क शन ज च
اتصال دادگان
ड ट ब स कन क शन
اتصال مجدد
फ र स ज ड
اتصال به کارگزار
सर वर स ज ड
اتصال برقرار نمی شود
NetworkManager प रय ग करन च ह ए
هر نوع اتصال
क स भ प रक र क कन क शन
اتصال به کارگزار
सर वर स स ब ध