ترجمه "زیان بدهی بد" به زبان چینی:


  فرهنگ لغت فارسی-چینی ها

بد - ترجمه : بد - ترجمه :

بد - ترجمه :

بدهی - ترجمه : بدهی - ترجمه : زیان - ترجمه : بد - ترجمه : بد - ترجمه : بدهی - ترجمه : زیان - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

این کاری است که تو باید انجام بدهی
那么 你应该这么做
می توانی آن را دوباره به من نشان بدهی
你能再示范一次么 数
بد ، بد ، دختر بد
夭寿死囝仔
بد! بد
她不想让我们走
یه مقدار بدهی دارم که باید با اینا پسش بدم.
我要拿这去还债
حالا می خواهی چه کاری نسبت به آن انجام بدهی
没有 耶
بد ! سگ بد !
狗 坐下
احساس بد بد
很糟 什么
فاقد داده برای زیان اصلی
原始语言缺失的数据
دقیقا همانطور که پدرت می خواست این کار را انجام بدهی
正如你父亲所愿
دابي بد! دابي بد !
多比 多比
بيانيه رو بده به من بد،بد،بد
等等 等等
برای کافران یکسان است چه هشدارشان بدهی چه هشدارشان ندهی، ایمان نمی آورند
不信道者 你对他们加以警告与否 这在他们是一样的 他们毕竟不信道
برای کافران یکسان است چه هشدارشان بدهی چه هشدارشان ندهی، ایمان نمی آورند
不信道者 你對他們加以警告與否 這在他們是一樣的 他們畢竟不信道
برای به وجود آوردن یک بکسور باید تمرینات سختی به او بدهی
训练一名拳手 你必须在精神上把他们剥光 死了再休息
سپس تو بایستی این کار ها را دوباره به آنها نشان بدهی
然后你要再全部教他们一遍
می توانی این کار را بکنی می توانی به من نشان بدهی
你可以 你可以做给我看
بد
很糟
بد.
بد
不妙
بد!
خيلي بد شد خيلي بد
不好 这比不好糟多了 这是个悲剧
خيلي بد ، آره خيلي بد
时势险恶
بد شد، (بن) بد شد
了 本 事了
يه خبر بد دارم. خبر بد
消息 嘘...
3 بد نبود، نه بد نبود
走吧 不错吧
ولی لیمس الان به ما گفت که پولی نداره و فقط بدهی داره.
但利马斯已经告诉我们他身无分文 还有债务
،اگر از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری آنهابجایدردشانچهچیزی عایدشانمیشود
答案或许能为另一古谚印证
(بگونه ای که بگویید ) براستی ما زیان کرده ایم،
你們將說 我們是遭損失的
(بگونه ای که بگویید ) براستی ما زیان کرده ایم،
你们将说 我们是遭损失的
(که) انسان بی گمان در (ژرفای) زیان است.
一切人确是在亏折之中
(که) انسان بی گمان در (ژرفای) زیان است.
一切人確是在虧折之中
هر کس کار نیک کند به نفع خود و هر که بد کند به زیان خویش کرده است، آن گاه (برای پاداش نیک و بد) به سوی خدای خود بازگردانیده می شوید.
行善者自受其益 作恶者自受其害 然后 你们要被召归于你们的主
هر کس کار نیک کند به نفع خود و هر که بد کند به زیان خویش کرده است، آن گاه (برای پاداش نیک و بد) به سوی خدای خود بازگردانیده می شوید.
行善者自受其益 作惡者自受其害 然後 你們要被召歸於你們的主
کاربر بد
用户有错
امضای بد
无效 签名
امضای بد.
无效 签名
امضای بد
无效签名
بد جویدنName
MismunchName
مختصات بد
无效坐标值
بد خطComment
涂鸦Comment
بد خطDescription
草书Description
حرکت بد
错误的移动
بد نيست.
不赖哦
بد نيست
不错 不错