ترجمه "چرخش صفحه نمایش" به زبان ژاپنی:


  فرهنگ لغت فارسی-ژاپنی

صفحه - ترجمه : صفحه - ترجمه : صفحه - ترجمه : چرخش - ترجمه : نمایش - ترجمه : نمایش - ترجمه : چرخش - ترجمه : چرخش - ترجمه : چرخش - ترجمه : چرخش - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

تغییر اندازه و چرخش صفحه نمایش شماName
ディスプレイのリサイズと回転Name
محافظ صفحه نمایش
スクリーンセーバー
پیکربندی صفحه نمایش...
ディスプレイを設定...
پیکربندی صفحه نمایش
ディスプレイを設定
نمایش صفحه آغاز
開始ページ表示する
نمایش حاشیه های صفحه
ページの余白を表示
نمایش برپایی صفحه
ページ設定を表示
محافظ صفحه نمایش رسانهName
メディアスクリーンセーバーName
محافظ صفحه نمایش علمی
サイエンス スクリーンセーバー
محافظ صفحه نمایش KPart
KPart スクリーンセーバー
محافظ صفحه نمایش رسانه
メディアスクリーンセーバー
محافظ صفحه نمایش تصادفی
ランダムスクリーンセーバー
برپایی محافظ صفحه نمایش
スクリーンセーバーの設定
برپاسازی محافظ صفحه نمایش
スクリーンセーバーの設定
محافظ صفحه نمایش Tux
Tux スクリーンセーバー
برگزیدن قلم صفحه نمایش
ディスプレイのフォントを選択
رنگ پیش زمینۀ صفحه نمایش.
前景色
رنگ زمینۀ صفحه نمایش.
背景色
برپایی محافظ صفحه نمایش بنر
バナースクリーンセーバーの設定
برپایی محافظ صفحه نمایش بلاب
斑点スクリーンセーバーの設定
برپایی محافظ صفحه نمایش Euphoria
幸福スクリーンセーバーの設定
محافظ صفحه نمایش منشأ ذره
粒子の泉スクリーンセーバー
محافظ صفحه نمایش جاذبۀ ذره
粒子の重力スクリーンセーバー
برپایی محافظ صفحه نمایش ساعت
時計スクリーンセーバーの設定
برپایی محافظ صفحه نمایش خطوط
スクリーンセーバーの設定
برپایی محافظ صفحه نمایش علمی
サイエンス スクリーンセーバーの設定
برپایی محافظ صفحه نمایش اسلاید
スライドショースクリーンセーバーの設定
برپایی محافظ صفحه نمایش فاصله
宇宙スクリーンセーバーの設定
برپایی محافظ صفحه نمایش Swarm
スウォームスクリーンセーバーの設定
تأیید تغییر تنظیم صفحه نمایش
スクリーンの設定の変更を確認してください
آغاز محافظ صفحه نمایش تصادفی
ランダム KDE スクリーンセーバーを開始
برپایی محافظ صفحه نمایش تصادفی
ランダムスクリーンセーバーの設定
سفارشی کردن محافظ صفحه نمایش
スクリーンセーバーをカスタマイズ
دکمه و رنگهای صفحه نمایش
ディスプレイとボタンの色
افزودن صفحه نمایش به حافظه
メモリに追加
برپایی محافظ صفحه نمایش چند ضلعی
ポリゴンスクリーンセーバーの設定
محافظ صفحه نمایش موج نگاشت بیت
ビットマップフラッグスクリーンセーバーの設定
راه انداز محافظ صفحه نمایش KDE X
KDE X スクリーンセーバーランチャー
محافظهای صفحه نمایش openGLScreen saver category
OpenGL 系Screen saver category
پیش نمایشی از محافظ صفحه نمایش برگزیده.
選択されたスクリーンセーバーのプレビューです
پیمانۀ کنترل محافظ صفحه نمایش KDE
KDE スクリーンセーバー設定モジュール
نوشتن دادۀ صفحه نمایش در حافظه
表示データをメモリに格納
قلم مورد استفاده در صفحه نمایش.
ボタンに使うフォント
قلم مورد استفاده در صفحه نمایش.
ディスプレイに使うフォント
نمایش در صفحه گسترده جایی که لبه های صفحه قرار دارند
スプレッドシートにページの境界を表示