ترجمه "شتاب با" به زبان کاتالان:


  فرهنگ لغت فارسی-کاتالان

شتاب - ترجمه : شتاب - ترجمه : شتاب - ترجمه : با - ترجمه :
Amb

با - ترجمه : شتاب - ترجمه : با - ترجمه : با - ترجمه : با - ترجمه : با - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

شتاب
Coincidència de velocitats
شتاب
Velocitat
شتاب دهنده های ذره ای آزمایشگاه استار
L'accelerador de partícules dels laboratoris S.T.A.R.
و در بلايي که بر سر آنان مي آيد شتاب کنند
acosta de pressa la seva hora.
تظاهرات براي مخالفت با ساخت ساخت و ساز آزمايشگاهاي جديد شتاب دهنده ي ذراتي استار با دستگيري پنج تظاهرکننده ديگر به اوج خود رسيد
Les manifestacions que s'oposen a la construcció del nou accelerador de partícules d'Star Lab han arribat a un nou punt amb l'arrest de cinc integrants més.
لوئيس لن در حال افتادنه و با نرخ لحظه اي سي و دو فوت بر مجذور ثانيه در حال شتاب گرفتنه
La Lois Lane està caient, accelerant a 10 metres per segon al quadrat.
نماینده شهر مرکزی گفت شتاب دهنده ذرات برای آزمایشگاه ستاره تا کریسمس به پایان میرسه
El dirigent de Central City diu que la construcció de l'accelerador de partícules d'Star Labs hauria d'estar acabada per Nadal.
با با
Xumet.
ما توانایی تغییر مسیر را از دست می دهیم، اما همچنان حرکت، پرتاب و شتاب دادن به آن به کمک الگو هایی که با این ساختار جدید سازگاری دارند قابل کنترل است.
Prescindim de controlar el gir sobre l'eix central, però controlem encara les inclinacions frontal i lateral, i l'acceleració, amb algorismes que aprofiten el coneixement d'aquesta nova configuració.
با
amb
با
Per
با
Amb?
با من بيا با من بيا
Vine, Cosette.
با تمام روحم، با تمام وجودم
Amb tota la meva ànima, amb tot el meu ésser! .
خدایان با مان خدایان با مان
El déus són amb nosaltres! El déus són amb nosaltres!
تفاوت با
diferències amb
بریده شده با
agafat per
بریده شده با
Agafat per
جایگزینی با
Reemplaça amb
جایگزینی با
Substitueix amb
مساوی با
Igual a
با نام
per nom
با تخصیص
per designació
جایگزینی با
Substitueix amb
جایگزین با
Substitueix per
با تأخیر
Demorat
آغاز با
Comença amb
ویرایش با
Edita amb
با مقدار
Amb el valor
ویرایش با...
Edita amb...
اشتراک با
Subscriure a
ویرایش با
Edita amb
جایگزینی با
Substitueix amb
جایگزینی با
Substitueix amb
جایگزینی با
Substitueix amb
برابر با
igual a
متفاوت با
diferent a
گفتگو با
Conversa amb
مکالمه با...
Truca amb...
با من!
Dispara a la dreta!
با پنجهگانش...
...tu tan bonito
با تلپاتي
Telepàticament? .
...تماس با
Trucar a...
با بستني
Amb gelat?
با من
Amb mi.