ترجمه "ولتاژ باز" به زبان کاتالان:


  فرهنگ لغت فارسی-کاتالان

باز - ترجمه : ولتاژ - ترجمه : ولتاژ - ترجمه : باز - ترجمه : باز - ترجمه : ولتاژ - ترجمه : ولتاژ - ترجمه : ولتاژ - ترجمه : ولتاژ - ترجمه : باز - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

موج نگاریه پر سرعت کم ولتاژ
Liam?
بهترين ولتاژ براي شوک قلبي چقدره
Quin és el voltatge òptim per una ressurrecció cardíaca?
باز
Obert
باز
OpcionsQSoftKeyManager
باز
Obre
! باز
Obriu!
باز کردن باز کردن شمایل موجود
Obre Obre una icona existent
شکلهای باز
Figures obertes
باز کردن
Obre
باز گرداندن
Restaura
باز گرداندن
Elimina
باز کردن
Obre
خوشه های باز
Clústers oberts
باز کردن ...
Obre
باز کردن...
Obre...
باز کردن
Obre el fitxer
باز کردن...
Obre...
باز کردن
s' està obrint
باز کنيد!
Obri!
باز کن!
'Obriu!
کاملا باز.
Obre la boca.
باز کن
Abaixa la vista.
زبانه باز
Alerons a topall.
باز کن
Obriu!
باز کنيد!
Obriu!
همجنس باز
Assaltacunes!
باز شد
Ho tinc.
باز کردن پوشه
Escolliu una carpeta
باز کردن پوشه
Obre una carpeta
باز کردن نوشتار
Obre un document
باز کردن سند
Obre un document
باز کردن پروژه
Obre un projecte
باز کردن فایل...
Obre fitxer...
باز کردن با
Obre amb
باز کردن با
Obre amb
باز کردن با
Obre amb...
باز کردن پوشه
Obre carpeta
زاویۀ بسیار باز
Angle ultra obert
باز کردن پرونده
Fitxer a obrir
باز کردن پرونده...
S' està obrint el fitxer...
باز کردن پرونده...
Obre fitxer...
باز کردن با
Obre amb
باز کردن باKonqueror Description
Obre amb el KonquerorDescription
اتصال باز شد
CONNEXIÓ OBERTA
پرونده باز شد
FITXER OBERT