ترجمه "دانش روش" به زبان کره ای:


  فرهنگ لغت فارسی-کره ای

روش - ترجمه : دانش - ترجمه : روش - ترجمه : روش - ترجمه : روش - ترجمه : روش - ترجمه : دانش - ترجمه : دانش - ترجمه : دانش - ترجمه : دانش روش - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

دانش آموختگان
졸업생 그래
خداوند دانش
서둘러요! 톳!
. روش
당신두요, 줄리아나
در دانش اینکه
장담하는데
تكميل شبيه سازي دانش
러다이트( 지식) 시뮬레이션 완료
روش شرط ميبندم. روش شرط ميبندم
그럼 그래야지
نام روش
메소드 이름
روش کدبندی
인코딩 방법
روش ارائه
전송 방식
روش فشرده سازی
압축 방법
بپر روش .
날 열 받게 하지 말랬지?
بپر روش
올라 오십쇼
کدوم روش
무슨 방식?
روش گرگی
늑대 방식이라는 걸?
روش نشين.
얼른
افتادي روش
자넨 굴러떨어졌잖아!
بپریم روش
뛰어오르는 거죠
تو,دانش آموز جديد,
거기, 신입생
دانش آموزان و والدين...
정부 요인들을 대표해서
دانش خوب، مشاهده درسته .
과학의 핵심은 관찰이고
تاریخ، دانش، همه چیز.
역사와 과학을 비롯해 많은 정보가 담겼거든
رفتم دنبال فراگیری دانش
전 하버드에서 학위를 취득했고
من فرقه ي دانش بودم
전엔 그랬죠
دانش آموز جدیدمون چطوره
신참은 어떻습니까?
کتاب ها حامل دانش هستن،
책은 지식이고
دانش آموز استاد شده
거의 대가가 됐으니까요
طبق دانش من نه
제가 알기론 아닙니다
من باید درباره دانش یه چیزایی بفهمم دانش که میگن چیه
과학에 대해 듣고 싶네요 과학이 뭐죠?
روش احراز هویت
인증 방법
روش قفل کردن
잠금 방법
روش منگنه کردن
스테플 방법
... روش نوشته که
이건 저주받은 상자야
اين روش منه
이것이 제 방식입니다.
گراهام، روش درست
완벽했어, 그라햄
روش زووم کن
확대해봐
و روش نوشت...
이렇게 써줬어요
روش سيفون مي کشيدم
헹굴게
این روش خدایانه
그게 신들이 하는 방식이야
...يا روش من
아니면 내 방식대냐
روش اسم بذاريم
저놈한테 이름 지어줘야 하나?
روش نشانه بگير
저쪽으로 겨누고...
اولش کشیدش روش
나를 완전히 늘려놓고는
عمدا رفتی روش
일부러 부딪혔지?
یا روش لیموزین
협상 아니면 심문?
روش کار میکنم.
알아볼 게