ترجمه "بودجه شخص ثالث" به زبان کرواتی:


  فرهنگ لغت فارسی-کرواتی

بودجه - ترجمه : شخص - ترجمه : شخص - ترجمه : بودجه - ترجمه : بودجه - ترجمه : شخص - ترجمه : بودجه - ترجمه : بودجه شخص ثالث - ترجمه : بودجه شخص ثالث - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

بودجه.
Fondovima.
شخص به شخص
Osobni poziv.
شخص به شخص باشه
Osobni poziv.
شخص
Pojedinac
شخص
osoba
شخص
osobaGrammatical masculine gender
همون شخص. اين شخص اطلاعات داره.
On nešto zna.
۱ شخص
1. lice
۲ شخص
2. lice
۳ شخص
3. lice
۳ شخص
3. lice
شخص خودم
Vlastite.
همون شخص
Još jedno ubojstvo.
تو نگران جلسه اختصاص بودجه هستي
Zabrinut si za sastanak glede proracuna?
یک شخص نامعلوم
Nepoznata osoba
اون شخص کيه
Ko je taj?
پدر شخص بازنده
Otac luzera...
فقط يک شخص.
Samo jedna osoba!
اوه , اون شخص
A, taj momak?
شخص خفه ميشه
Da li se onda udavi?
يه شخص ناشناس
Nepoznate osobe.
آقاي بيلي، يه کسر بودجه وجود داشت
Kako ste?
نه، اون در مورد مشکل بودجه بود .
Ono je bila rupa u kučanstvu.
و تو هيئت بودجه هم که هست
l još je u Odboru Fonda!
من فيلم هاي بزرگسالانه ي كم بودجه درست مي كنم.
Snimam niskobudžetnu pornjavu.
. خانم م نل ی شخص مهمیه
Gđa Manleigh je vrlo značajna osoba.
يه شخص اجتناب ناپذير
Neizbježnost?
يه شخص اجتناب ناپذير
Neizbježnost.
شخص غير نظاميي نباشه
Bez civila.
يه شخص کاملا متفاوت.
Skroz drugu osobu.
! و اون شخص منم
Djeco.
در اطراف يک شخص
Koji se nalazi oko osobe?
نظر یه شخص دیگه
Još jedno mišljenje.
ميخوان نصف بودجه ما رو بدند به پنتاگون
Već žele dati polovicu sredstava Pentagonu.
بودجه ي از کار افتادگي زير شاخه ها
Mirovinski fond.
که ميگن چطوري پول رو از بودجه برداشتن
... pričajudasu uzimali novac iz Fonda.
باشه, من بودجه اون کاميونها رو بعدا ميپردازم
Dat ću ti proračun poslije.
تو حتما اشتباه ميکني،من آن شخص نيستم حتما شخص ديگري بوده
To nisam bio ja. Bio je to netko drugi.
اون شخص کاپيتان واکر بود.
A to je bio kapetan Walker.
اگر آن شخص باشد چه
Što ako je on Izabranik?
شخص نيرومندتري را پيدا کن
Nađite nekoga jačeg. Obećao si mi.
شخص ديگري نيز بيرون است
Još je netko vani. Budi oprezan.
ببينيد شخص ديگه اي هم هست
Vidi da li ima još nekog.
چونکه اون شخص من نبودم
... jerjanisam.
اون داغ و اون شخص!
KradIjivci i žigovi! !